Výročie posviacky Lateránskej baziliky

"Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?" 

Výročia sú dôležité pre každého z nás. Niektoré z nich dokonca súvisia aj s určitým miestom: kostol, kde nás krstili alebo kde sme mali sobáš, nový dom, do ktorého sme sa presťahovali, či hroby našich rodičov. Tieto osobitné miesta v nás vyvolávajú spomienky a niekedy sa opätovne akoby ponoríme do situácie, ktorú sme s človekom, na ktorého si spomíname, prežili.

Z akého dôvodu je však Lateránska bazilika v Ríme taká dôležitá, že sa výročie jej posviacky slávi na celom svete?

Celé tisícročie bola sídlom rímskeho biskupa a aj v súčasnosti sa v nej nachádza "katedra", stolec, ktorý symbolizuje jeho úrad. A hoci dnes Svätý Otec sídli vo väčšej Bazilike svätého Petra, zostáva Bazilika svätého Jána na Lateráne stále "matkou a hlavou všetkých kostolov a chrámov mesta a sveta", ako hlása nápis na jej fasáde.

Keď vstúpime do posvätného priestoru, akým je kostol či chrám, a utíšime si srdce, uvedomíme si odrazu prítomnosť Boha. Svätý Pavol však pripomína, že aj my sme príbytkom, v ktorom prebýva Boh. A mali by sme si uvedomovať jeho prítomnosť aj v nás i v každom veriacom.

Svätý Augustín výstižne hovorí: "Ak vždy, keď pozorne a s úctou oslavujeme posviacku nejakého kostola alebo chrámu, to, čo sa odohráva v chráme vytvorenom ľudskými rukami, odohráva sa aj v nás, avšak duchovne. Pretože neklame ten, čo hovorí: ‚Boží chrám je svätý - a ním ste vy.‘ Keďže sme teda Božím chrámom - nie preto, že by sme si to zaslúžili, ale iba vďaka jeho milosti -, pracujme namáhavo, s jeho pomocou, aby sa   z nás stal vhodný príbytok pre Najsvätejšieho."

Tí, ktorým je zverená starostlivosť o čistotu a technický stav obrovskej baziliky, berú svoju zodpovednú úlohu veľmi vážne. Aj my by sme sa mali aspoň takto starať o "leštenie" Božieho obrazu v nás a nechať zo seba vyžarovať jeho lásku! A keď sme už pri tom, pokúsme sa s rovnakou posvätnou bázňou hľadieť aj na každého spoluveriaceho ako na posvätné miesto, kde prebýva Duch Svätý.


Duchu Svätý, ďakujem ti, že si prišiel, aby si žil vo mne. Učiň zo mňa chrám hodný tvojej prítomnosti.