Za zjednotenie kresťanov

 

Bože, Stvoriteľu a Spasiteľu, chválime ťa za všetky naše odlišné spoločenstvá, ktoré chcú spoločne vyznať, skrze slovo a skutok, svoju vieru vo vzkrieseného Krista, ktorý nám dáva život.
Daj, aby sme tak napredovali v našom ekumenickom záväzku, aby sme sa viac zjednotili v našich vďakách za stvorenie a v našich spoločných činoch na udržanie života:

Kyrie, eléison (alebo iná alternatíva spievanej odpovede)
***

 

Bože, dal si sa nám poznať v našom príbehu. Ďakujeme ti za to, že si s nami a za to, že si nám dal svojho Syna, aby nám zjavil tvoju lásku a podelil sa s tvojou slávou.
Veď kroky všetkých tých, ktorí sú svedkami evanjelia pre dokonalú jednotu – starostlivým a trpezlivým načúvaním kultúr a rozprávaní ľudí.
Kyrie, eléison
***

Bože, ty, ktorý si nás nikdy neopustil, tebe ďakujeme za zážitok dvoch učeníkov na ceste do Emauz so vzkrieseným Kristom.
Daj, aby sme aj my mohli cítiť Kristovu prítomnosť na našich cestách. Zapáľ naše srdcia a otvor naše chápanie, aby sme mohli svedčiť o tvojej aktívnej prítomnosti v moci jeho vzkriesenia.
Kyrie, eléison
***

Pane Božie, od ktorého pochádza každý dokonalý dar, vzdávame ti vďaku za to, že od začiatku časov, od pokolenia do pokolenia si nikdy neprestal vzbudzovať ten oblak svedkov, ktorý šíril vieru apoštolov (sv. Ninian, sv. Kolumba… tu môže každý cirkevný zbor spomenúť svojich patrónov, miestnych evanjelistov alebo martýrov).
Prosíme, aby sme boli verní tejto viere, ktorá nám bola zverená, a tvoriví, aby sme spoločne otvárali nové cesty evanjelia.
Kyrie, eléison

***
Bože zľutovania, ďakujeme ti, lebo si svet zmieril skrze kríž svojho Syna.
Daj, aby naša viera rástla, aby spolu s Kristom a nasledujúc jeho príklad, mohla dať našim cirkvám a každému jednému z nás silu stále efektívnejšie stáť pri ľuďoch v ich životoch, utrpení a smrti.
Kyrie, eléison

***
Pane Bože, svoju nádej vkladáme do teba a chválime ťa za Ježišov sľub: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta”.
Vidíš pochybnosti, ktoré sužujú naše srdcia na ceste ku kresťanskej jednote. Daj,  aby sme mali odvahu spoločne odsúdiť naše súčasné strachy a pomôž nám znovu získať dôveru na ceste k naplneniu tvojej vôle. Amen.