Ponuka štúdia na TF KU

04.06.2023 11:49

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na TF KU je určené študentom a absolventom neučiteľských študijných programov druhého stupňa v študijnom odbore 37. teológia.

 Absolvent DPŠ získava kvalifikačné vzdelanie na výkon povolania učiteľ a oprávnenie vyučovať na základných a stredných školách. Na výkon tohto povolania v predmete náboženská výchova/náboženstvo je potrebné okrem úspešného absolvovania DPŠ aj súhlas príslušnej cirkvi s vykonaním tohto povolania (Kánonická misia).

Úspešné absolvovanie kvalifikačného vzdelávania DPŠ znamená absolvovať základný aj rozširujúci modul DPŠ.

Viac informácií je na adrese https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/uchadzac/doplnujuce-pedagogicke-studium-dps.html

 

 

Rozširujúce štúdium náboženskej výchovy (RŠ) na TF KU

Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) ponúka Rozšírujúce štúdium (RŠ) náboženskej výchovy absolventom 2. stupňa učiteľských študijných programov.  Základnou podmienkou prijatia je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. RŠ je určené pre absolventov učiteľských študijných programov druhého stupňa, absolventov neučiteľských študijných programov druhého stupňa s ukončeným doplňujúcim pedagogickým štúdiom alebo pre absolventov študijných programov v ďalšej podkategórii kategórie učiteľ. 

RŠ je kvalifikačné vzdelávanie, ktorým si učiteľ rozširuje kvalifikáciu vyučovať aj iný predmet okrem svojej pôvodnej aprobácie v ktorej ukončil učiteľské štúdium.

Viac informácií je na stránke https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/uchadzac/rozsirujuce-studium.html