Cirkevné prikázania – 3., 4. a 5.

3. CIRKEVNÉ PRIKÁZANIE  Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Eucharistiu.

Toto prikázanie cirkvi na jednej strane zabezpečuje prípravu na Eucharistiu prijatím sviatosti zmierenia, ktorou pokračuje dielo obrátenia a odpustenia začaté v krste. Na druhej strane vyžaduje minimálny počet prijatia Sviatosti oltárnej – Božieho tela v súvislosti s veľkonočnými sviatkami, ktoré sú počiatkom a stredobodom kresťanskej liturgie.

Sviatosť zmierenia všetkým, ktorí po krste ťažko zhrešili, je potrebná k spáse a sú to povinní urobiť nielen v hodine smrti, ale občas aj počas života.

 

9 prvých piatkov – pravidelná mesačná sv. spoveď a prijatie Eucharistie

Jedno z prisľúbení, ktoré dáva Ježiš Kristus ctiteľom svojho srdca (zjavenia sv. Márii Margite Alacoque)

„Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že všetkým, ktorí prijmú moje Telo v prvé piatky 9 mesiacov po sebe, udelím milosť konečného pokánia: že neumrú bez mojej milosti, ani bez prijatia potrebných sviatostí, lebo moje Srdce sa im stane bezpečným útulkom v poslednej chvíli.“

Ak by niekto tvrdil, že on spoveď nepotrebuje, tomu sv. Ján apoštol odpovedá: „Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.“ 1 Jn 1,8-9

Veriacim sa odporúča, aby sa spovedali aj zo všedných hriechov. (CIC kán. 988 §2)

Každý veriaci si slobodne môže zvoliť spovedníka, ktorý je cirkevne zákonne schválený – je kňaz, má fakultu spovedať – udeľuje ju biskup.

Kán. 920 §1 – „Každý veriaci po prvom prijatí Eucharistie je povinný aspoň raz do roka pristúpiť k svätému prijímaniu.“

§2 – „Toto prikázanie sa musí splniť vo veľkonočnom období, ak sa z oprávneného dôvodu nesplní v priebehu roka v inom čase.“

Koho sa týka každoročná spoveď?

Povedali sme si, že každý kresťan katolík, ktorý od posledného sv. prijímania spáchal smrteľný hriech, má sa čím skôr vyspovedať a nečakať do Veľkej noci. Mnohí repcú, prečo Cirkev zdôrazňuje častú sv. spoveď? Cirkev preto odporúča častú sv. spoveď, lebo Božia milosť, ktorú dostávame pri spovedi, nám pomáha vzrastať v cnostiach. Cnostný človek to je veľká devíza pre spoločnosť.

Aký následok má nesplnenie prijatia Oltárnej Sviatosti aspoň raz v roku?

Vedome zavinené nesplnenie tejto povinnosti je ťažkým previnením proti Cirkvi i vlastnému svedomiu. Kto z vlastnej viny túto povinnosť nevykoná, hriešne ohrozuje svoju večnú spásu. I Cirkev stanovuje to minimum pre existenciu život viery v nás. A preto je potrebné sa nad tým zamyslieť a položiť si otázku: Stačí mi raz do roka stretnúť sa s Kristom a prijať ho do svojho srdca, pokiaľ ho nadovšetko milujem? Nie je ochudobnením seba samého, ak sa nesnažím viackrát v roku stretnúť sa s Kristom, o ktorom verím, že je mojím Vykupiteľom?

 

4. CIRKEVNÉ PRIKÁZANIE – Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.

Ustanovuje, že veriaci sú povinní, pokiaľ sa rozhodli žiť v manželstve a spĺňajú všetky cirkevnoprávne podmienky (nie sú pod trestom, sú pokrstení, atď. – pozri manželské prekážky podľa CIC), uzatvárať sviatostné manželstvo v Božom chráme pred tvárou Boha a cirkevného spoločenstva. V bežnej reči to znamená „mať cirkevný sobáš.“

Cirkev týmto spôsobom reaguje na alarmujúcu situáciu v spoločnosti, keď sa manželstvo ako inštitúcia často pokladá za prežitok a začína sa presadzovať trend rastúceho počtu tzv. manželstiev na skúšku, či voľných partnerských zväzkov bez uzavretia manželstva. U veriacich párov ide navyše aj o uzatváranie civilných manželstiev, ktorú sú z pohľadu Cirkvi neplatné a tým takto uzavreté spolužitie rovnako hriešne. Preto je potrebné členom Cirkvi aj formou prikázania zdôrazniť závažnosť Božieho zámeru, v ktorom má sviatostné manželstvo svoje nezastupiteľné miesto. (viac pri sviatosti manželstva)

 

Manželstvoje to manželská zmluva, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov, na plodenie a výchovu detí. Kristus ju povýšil medzi pokrstenými na sviatosť.

 

5. CIRKEVNÉ PRIKÁZANIE  – Podporovať cirkevné ustanovizne.

Každá ľudská inštitúcia potrebuje pre svoju existenciu určité materiálne prostriedky vo forme budov, rôznych zariadení pre pozitívnu aktívnu činnosť svojich zložiek. Cirkev ako veľké spoločenstvo veriacich a zároveň ustanovizeň, ktorej ciele určil sám Ježiš Kristus potrebuje prostriedky pre svoju činnosť. A preto aj toto cirkevné prikázanie nás napomína a zároveň pripomína.

Veriaci sú povinní prispievať podľa svojich možností na hmotné potreby Cirkvi. V niektorých katechizmoch je „ primeraným spôsobom“.

Čo značia slová „ primeraným spôsobom“ alebo „podľa možnosti“?

Uvedené slová podľa niektorých autorov značia:

  1. Každý katolík vie, že všetko imanie, ktorým vládne, je Božím darom a preto z neho ochotne platí daň vďačnosti Bohu.
  2. Každý katolík sa ohodnotí vo svojom svedomí, koľko môže podľa najlepšieho vedomia a svedomia obetovať na cirkevné ciele. Cirkev neočakáva nemožnosti, ale veľkodušných darcov, ktorí cítia s ňou.

Sám Kristus sa postavil ku chrámovej pokladnici, aby si všímal, koľko kto dáva, a pochválil chudobnú vdovu, ktorá hodila všetko, čo mala, lebo vhodila svoje posledné peniaze. (Mk 12,41-44)

Ak som členom Cirkvi, tak mi musí záležať na tom, aby Cirkev mohla plniť svoje úlohy.

Konkrétne ide o úmysly: apoštolát, starostlivosť o Božie chrámy, o potreby farnosti, o charitatívnu činnosť, katolícku tlač a iné katolícke médiá, podpora katolíckeho školstva, zúčastňovanie sa na brigádach vo farnosti a pod.

Kto má – nech dá, kto nemá – nedá. Chceš dať viac, daj viac. Chceš dať menej, daj menej. Nechceš dať, nedaj. „Tvoje pravá ruka nech nevie, čo robí ľavá – robiť dobré veci v skrytosti. Človek vidí iba to, čo chce, Boh vidí všetko. Človek vidí iba do peňaženky, Boh cez peňaženky až do srdca.

 

Otázky:

1. K čomu zaväzuje tretie cirkevné prikázanie?

2. Kto je povinný ho dodržiavať?

3. Aké je prisľúbenie, ktoré dal Kristus tým, ktorí si vykonajú 9 prvých piatkov?

4. Na čo povýšil manželský zväzok Kristus medzi pokrstenými?

5. Vysvetli, ako rozumieš pojmu „podporovať cirkevné ustanovizne podľa svojich možností“?

6. Podľa čoho sa máme rozhodnúť obetovať milodar na dobré ciele?

7. Aký následok má nesplnenie prijatia Oltárnej Sviatosti aspoň raz v roku?