Február 2014 - Prvá bolesť Panny Márie: Simeonovo proroctvo o meči, ktorý aj jej prebodne srdce

Úmysel ružencového desiatku na mesiac február:  za všetkých ľudí ohrozených neistou budúcnosťou, trápených pesimizmom, neistotou, bezvýchodiskovou situáciou, pochybnosťami.

Meditácia o prvej bolesti Panny Márie:

V slovách proroka Simeona, adresovaných priamo Panne Márii, sa završujú a svoju definitívnu interpretáciu nadobúdajú predpovede, ktoré sa Panna Mária dozvedela pri Zvestovaní, a ktoré sama vyjadrila slovami Magnifikatu. V ňom Mária vyjadruje svoju vieru v Božiu silu, v silu Božieho ramena, ktoré rozptyľuje pyšných, detronizuje mocných, bohatých prepúšťa naprázdno. A naopak, povyšuje ponížených, nasýti hladných, ujíma sa svojho služobníka. Teraz sa Panna Mária od Simeona dozvedá, že tým mocným Božím ramenom sa stane vlastne jej Syn, že to on je ustanovený na pády pyšných, mocných a bohatých, a na povstania ponížených, hladných a slúžiacich. Jeho pokora pokorí pyšných, jeho slobodne prijatá a láskyplná bezmocnosť odzbrojí mocných, jeho zmysluplná chudoba zneistí bohatých. Mária v Magnifikate chválila Boha, že sa ujal svojho služobníka Izraela, ktorý bude verný prisľúbeniam daným Abrahámovmu pokoleniu. Teraz sa Mária dozvedá, že v tom Izraeli okrem Božích služobníkov budú Bohu mnohí protirečiť a odporovať. Znamením a kritériom bude Ježiš Kristus. A nebude to iba čosi vonkajškové, lebo uprostred ľudu Izraela vyjde najavo zmýšľanie mnohých sŕdc. Sŕdc, ktoré budú nútené zaujať pred jej Synom a voči jej Synovi postoj. Neprišiel priniesť pokoj, ale rozdelenie (Lk 12, 51). A ona na tomto bolestnom a očistnom procese bude mať priamy podiel, lebo jej dušu prenikne meč, ako preniká trhavá pálčivá bolesť každú matku vidiacu rozdelenie jej synov a dcér. Tú dušu, ktorá u Alžbety velebila Pána a jasala v ňom ako v Spasiteľovi. Tú oduševnenosť, s akou prisľúbila byť služobnicou Pána. Teraz sa táto predpoveď kompletizuje: jej službou teda bude obetovanie bolestí duše v duchu slov nech sa mi stane podľa tvojho slova: ono, to slovo, je tým ostrým dvojsečným mečom, prenikajúcim a zasahujúcim najhlbšie jadro jej materinskej identity.

MEČE prenikajúce v prenesenom význame Máriinu dušu:

  • Meč OHROZENIA, ktorými povraždili Herodesovi vojaci betlehemské Neviniatka: pod tými mal padnúť aj Máriin syn Ježiš.
  • Meč UMLČANIA, ktorým sťali Jána Krstiteľa, ktorý kedysi zaplesal v lone svojej matky Alžbety počas Máriinej návštevy
  • Meč NEPOCHOPENIA, ktorým apoštol Peter odťal Malchusovo ucho v nepochopení Majstrovho príkazu odpúšťajúcej lásky.
  • Meč ODPUSTENIA v Ježišových slovách „vlož svoj meč do pošvy“...
  • Meče ZRADY, ktoré vojaci dovedení Judášom tasili pri Ježišovom zatýkaní v Getsemani, keď sa ich spýtal: „Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca, aby ste ma zajali...“.
  • Meče ZABÍJANIA v podobe klincov prerážajúcich Ježišove ruky a nohy pri ukrižovaní
  • Meče DOKONANEJ SMRTI v podobe kópie prebodajúcej Kristov bok