Január 2014 - Plnosť bolestí Sedembolestnej Panny Márie

Úmysel ružencového desiatku na mesiac január: Za rodičov a ich deti ohrozené ťažkou chorobou

Príklady na plnosť symbolizovanú v Biblii číslom 7:

 • Boh zavŕšil a svojím požehnaním spečatil stvorenie sveta  na siedmy deň

 • V Egypte po zavŕšení siedmych neúrodných rokov nasledovalo sedem úrodných

 • Dobytie Jericha Izraeliti zavŕšili na siedmy deň obliehania pod vedením siedmych kňazov

 • Uzdravenie malomocného sýrskeho vojvodu Námana sa zavŕšilo v rieke Jordán po siedmom ponorení

 • Šalamún dostaval svoj chrám na siedmy rok, jeho dokončenie oslavovali sedem dní

 • V Evanjeliu podľa Lukáša je v Ježišovom rodokmeni 76 mien od Adama po Ježiša, ktorá ho završuje  ako sedemdesiaty siedmy.

 • V Lukášovom evanjeliu sa má odpúšťať nie sedem, ale sedemdesiatsedemkrát

 • Milosrdný Samaritán urobil pre zraneného človeka sedem, čiže maximum úkonov pomoci

 • V Apokalypse sv. Jána je sedem: cirkví, pečatí, trúb, kalichov, duchov, listov...

 • Číslo antikrista 666 pripomína nedokonalosť, lebo chýba zavŕšenie Božím požehnaním ako to bolo na siedmy deň stvorenia

Teologické východiská plnosti bolestí Sedembolestnej Panny Márie:

 • Ako „Nepoškvrnene počatá“ prežíva Panna Mária svoje bolesti v dokonalej čistej láske.

 • Miera zdieľaného utrpenia je priamo úmerná miere lásky voči trpiacej osobe, voči Synovi, ktorého zvestoval Bohom poslaný anjel Gabriel.

 • Ako „Milostiplná“ ju prežíva v sústavnom prežívaní Božej prítomnosti a v nádeji plynúcej zo slov Archanjela o jej Synovi ako „Synovi Najvyššieho“.

 • „Plnosť milosti“ sa prejavuje vo viere, s akou hľadí na Ukrižovaného, ktorý je súčasne „Synom najvyššieho“.

 • Ako „služobnica Pána“ ju prežíva v aktívnej odovzdanosti do Božej vôle, v duchu láskyplnej služby, v duchu rozjímania o všetkom „hlboko v srdci“.