Krížová cesta starých rodičov

Úvod:

Pane Ježišu, ktosi ťa raz oslovil, že ťa bude nasledovať, ale že sa ide ešte odobrať od svojej rodiny. Ty si mu však povedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Naši starí rodičia sa chcú dnes obzrieť späť, aby zhodnotili svoj doterajší život a v jeseni života ešte vo väčšej viere hlbšie prežívali dni a týždne, ktoré im Ty, Pane, k ich doterajšiemu životu pridávaš.

 

I. Pána Ježiša odsúdili na smrť

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.                                                        

Spasiteľov život sa uberá novým smerom. Začína sa najväčšia udalosť jeho života. Uberá sa na smrť za svojich verných, za tých, čo potrebujú jeho obetavú lásku. Drahý Ježišu, nevysvetľuješ nám podstatu utrpenia, jednoducho nás učíš trpieť.

Pane Ježišu, daj, aby sme spojení s Tebou radostnejšie a odovzdanejšie do Božej vôle niesli svoj kríž staroby, choroby a nevládnosti.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

II. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.                                                        

Ježišu, ty si vzal na svoje plecia ťažké bremeno kríža, ktoré ti naložili na chrbát tvoji kati. A vyniesol si ho až na vrch Kalvárie.

Na smrť odsúdený Ježišu, prosíme Ťa o živú vieru, aby naše deti videli v nás tvojich zástupcov pre nich na zemi, aby nás od seba neodstrkovali, ale aby nás vítali vo svojich rodinách a spríjemnili nám tak starobu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

III. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.                                                        

Pane, tento tvoj pád na krížovej ceste nebude jediný. Prišiel však znenazdajky, a práve to ho urobilo takým bolestným.

Pane, pre zásluhy svojho prvého pádu udeľ nám milosť, aby sme v jeseni života žili sviatostným životom a dobrým príkladom viedli k nemu aj svoje deti a vnúčatá.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

IV. Pán Ježiš stretá svoju matku

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.                                                        

Pán Ježiš a Panna Mária sa nestretli len v tejto chvíli. Panna Mária sprevádzala svojho Syna na celej jeho ceste. Nebolo to samo od seba pochopiteľné?

My - starí rodičia, v jeseni svojho života dozrievame. Dozrievame však pre šťastnú večnosť? Denne odovzdávajme seba, svoje deti a vnúčatá pod ochranu nebeskej Matky.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

V. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.                                                        

Toto spojenie medzi Šimonom a Ježišom potrvá po celý Šimonov život. Nikdy ho už nebude môcť nič oddeliť od Krista.

My už veľmi dobre vieme, čo znamená pomoc, lebo nám sily ubúdajú. Pane, nauč nás vynakladať všetko úsilie k tomu, aby sme svoje deti a vnúčatá viedli k ochotnej pomoci nám, všetkým chorým, nevládnym a opusteným.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

VI. Veronika utiera Pánu Ježišovi tvár

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.                                                        

U proroka Izaiáša čítame, že Ježiš pri svojom umučení nebude mať už ani ľudskú podobu a krásu. Veronika však v ňom aj tak spoznala svojho Pána a Učiteľa.

Ježišu, daj, aby sme využili zostatok svojho života k tomu, aby sme aj svoje deti a vnúčatá viedli k takejto živej viere. Aby ju v celom živote nebojácne vyznávali a podľa nej aj žili. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

VII. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.                                                        

Pane, ty si padol pod bremenom kríža i pod bremenom našich hriechov. Ľudia zhrešili proti všetkým Božím prikázaniam.

Trpiaci Ježišu, pri pohľade na uplynulý život by sme radi vrátili nejednu chvíľku života. Keďže to nie je možné, prosíme Ťa o ducha pravého pokánia, aby sme za hriechy priniesli primerané zadosťučinenie. Daj, aby sme toto v pokánie vštepovali aj svojim deťom a vnúčatám.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

VIII. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.                                                         

Drahý Ježišu aj v najväčšom utrpení nehľadíš na seba, ale na nás a v plačúcich  ženách  napomínaš  aj  nás.

Bolestný Ježišu, keď so živou vierou hľadíme na svoj doterajší život, často sa nám tlačia slzy do očí. Vidíme, koľko ráz sme chyby svojich detí zastávali a ich priestupky netrestali. Tieto previnenia úprimne ľutujeme.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

IX. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.                                                        

Pane, ty aj po tretí raz padáš pod bremenom kríža. Hriechy sveta ťa tlačia stále viac a znovu ťa zrážajú na zem. Ani jeseň života nie je imunitou pred ťažkými hriechmi a pred opovážlivým spoliehaním sa na Božie milosrdenstvo.

Prosíme Ťa, udeľ všetkým starým rodičom opravdivú ľútosť nad hriechmi a úprimný návrat k Tebe.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

X. Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.                                                        

Pán bol po celý život chudobný, ale idúc na smrť chcel zostať doslova bez čohokoľvek z tohto sveta. Preto dovoľuje, aby mu kati postŕhali šaty, to posledné, čo ešte na tomto svete vlastnil.

Najčistejší Ježišu, posilňuj v nás vieru, aby sme v jeseni života ozaj viedli mravne čistý život. Daj, Pane Ježišu, aby sme k čistému životu viedli aj svoje deti a vnúčatá.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.                                                         

Pane Ježišu, si pevne pribitý na kríž. Ty si mohol svojou všemohúcnosťou uniknúť svojim katom, ale si to neurobil.

Ukrižovaný Ježišu, aj naša životná cesta sa neúprosne blíži ku koncu. Azda už vystupujeme na Golgotu svojho života. Posilňuj v nás vieru, aby nás ani prípadné nedostatky nášho života neprivádzali do malomyseľnosti, ale nech nás vždy posilňujú Tvoje slová: Neprišiel som spasiť spravodlivých, ale hriešnikov.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

XII. Pán Ježiš na kríži zomiera

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.                                                        

Ježiš zomiera na kríži. Lúči sa so svojimi vernými tu na zemi: so svojou Matkou, s učeníkom Jánom, aj so skupinkou žien. Keď Božský Trpiteľ vydýchol, jeho verní pocítili strašnú osamelosť.

Drahý Ježišu, každému človekovi sa každým dňom približuje hodina smrti. Daj nám živú vieru, aby sme už teraz prijímali údel smrti, nielen ako trest za hriechy, ale aj ako náš prejav najväčšieho pokánia za ne.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

XIII. Pána Ježiša snímajú z kríža

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.                                                        

Pred svojou smrťou povedal Ježiš učeníkovi Jánovi, ukazujúc na svoju Matku: „Hľa, tvoja Matka!“ Takto sa stal Ján Máriiným dieťaťom.

Sedembolestná nebeská Matka, Cirkev nás učí, že opravdivý ctiteľ Panny Márie nezahynie vo večnom nešťastí. Nech nás denná modlitba spája s tebou a skrze teba s tvojim Synom a naším Vykupiteľom. Nech v Tvojom náručí šťastne prekročíme prah z časnosti do večnosti.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

XIV. Pána Ježiša pochovávajú

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.                                                        

Pane Ježišu, tvoji verní kladú tvoje sväté telo do hrobu. My však vieme, že toto pochovanie je len prípravou na tvoje večné víťazstvo a slávu.

Ježišu, veď aj nás k sláve vzkriesenia, hoci aj cez skúšky tohto života. Daj, aby sme došli na tvoju večnú svadbu, ktorú si pripravil všetkým, čo ťa milujú. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

Záver:

Ďakujeme ti, Pane Ježišu, za milosť, že sme si mohli vykonať túto pobožnosť krížovej cesty. Sprevádzaj svojimi milosťami starých rodičov našej farnosti, ich deti a vnúčatá. Nech sa životom viery všetci každým dňom približujú nielen k hrobu, ale aj k Tebe a k spoločenstvu všetkých svätých v nebi. Pomáhaj im aj nám, snažiť sa plniť všetky dobré predsavzatia, ktoré sme si pri tejto pobožnosti urobili, aby sme Ťa spoločne mohli oslavovať aj v nebi na veky vekov. Amen.

 

Modlitba na úmysel sv. Otca:

Otče náš..., Zdravas Mária..., Sláva Otcu....

Pane Ježišu Kriste vypočuj Svätého Otca pápeža Františka, svojho námestníka, a daj mu všetko o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.