Krížová cesta za kňazov

 

Úvod:

Svetlo, v ktorom by sme ťa chceli vidieť počas zastavení tejto krížovej cesty, je svetlo, ktoré ťa ukazuje ako Najvyššieho kňaza. Tvoja cesta na Kalváriu, o ktorej chceme uvažovať, je vystupovanie na oltár kríža, aby si tam priniesol obetu za spásu sveta. Chceme premeniť túto cestu na modlitbu za kňazov a obetovať ju:  

za kňaza, ktorý ma pokrstil,
za kňazov, ktorí ma rozhrešili od mojich hriechov,
za kňazov, ktorí mi dali Tvoje Telo a Tvoju Krv vo svätom prijímaní,
za kňazov, ktorí ma učili a spravili dospelým kresťanom,
za kňazov, vďaka ktorým Ti môžem naplno slúžiť,
za kňazov, ktorí požehnali moje manželstvo a moju rodinu,
za kňaza, ktorý bude pri mne predtým, ako predstúpim pred Tvoju tvár.

 

I. Najvyšší kňaz je nespravodlivo odsúdený

 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Svätý, a predsa o ňom ľudia vyniesli nespravodlivý rozsudok. Dokázali odsúdiť Najvyššieho, svätého kňaza. A čo potom s nesvätými, obyčajnými hriešnymi ľuďmi, ktorých si na rozhraní storočí povoláva Boh do kňazskej služby? Koľko nespravodlivých výrokov, koľko súdov, ktoré ukrivdili, koľko neoprávnených slov kriticky vyriekol svet na adresu kňazov. Kto je schopný spravodlivo posúdiť kňaza, ak nie sám Boh?

Pane Ježišu, odpusť všetky nespravodlivé súdy, ktoré sme vyriekli na adresu tvojich kňazov.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

II. Najvyšší kňaz berie kríž na svoje plecia

 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Kríž je obetný oltár, na ktorom Najvyšší kňaz skladá jedinú obetu, schopnú zmieriť svet s Bohom. Každé povolanie ku kňazstvu je výzvou niesť kríž, výzvou k zodpovednosti za spásu mnohých. Jedno z najťažších povolaní na zemi.

Pane Ježišu, vystieraš ruky k drevu kríža. Prosíme ťa, daj, aby kňazi odpovedali na tvoju výzvu. Nech plnia svoje povolanie do konca tak, ako po tom túži tvoje kňazské Srdce.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

III. Najvyšší kňaz padá pod ťarchou kríža

 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Pane Ježišu, tvoje ľudské sily sa ukázali príliš malé vzhľadom na ťarchu spásy sveta. Tvoje kolená sa podlomili pod ťarchou kríža.

Pri treťom zastavení ťa prosíme za najmladších kňazov, ktorí robia svoje prvé kroky na neľahkej ceste kňazského života a osobitne za tých, ktorí sa ohýbajú pod ťarchou svojho povolania. Daj, aby podopretí tvojou milosťou boli schopní zrealizovať svoje povolanie až do konca.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

IV. Najvyšší kňaz stretá svoju Matku

 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Ježišova Matka má účasť na jeho kňazskej obete. Je mu veľmi blízko. Je to veľké šťastie mať blízko milujúcu a podopierajúcu Matku. Žiadne srdce na zemi nechápe tak dokonale kňazské povolanie ako srdce matky kňaza. Kým bije, má účasť na jeho kňazskom živote.

Bolestná Matka, zahrň do svojho Srdca všetky matky kňazov. Nauč ich ťažkému umeniu spolupráce so svojím synom na ceste jeho povolania.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

V. Šimon z Cyrény pomáha Najvyššiemu kňazovi niesť kríž

 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Kňaz musí vedieť spolupracovať s ľuďmi najmä vtedy, keď sa nezištne angažuje v záležitostiach spásy.

Pane Ježišu, prijímaš pomoc Šimona. Nauč nás, ako má vyzerať spolupráca kňaza s laikmi na diele spásy. Udeľ všetkým kňazom milosť spolupráce s laikmi. Daj, aby vedeli spoločne niesť ťarchu zodpovednosti za posvätenie ľudstva.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

VI. Veronika utiera tvár Najvyššieho kňaza

 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Ľudia nemôžu dosiahnuť tvoju tvár, Pane, ale môžu dosiahnuť tvár tvojich kňazov. Koľkokrát v priebehu jedného dňa udrú a znetvoria ich tváre? Stačí sa pozrieť na televíznu obrazovku, aby sme videli znetvorenú tvár tvojho kňaza.

Daj, Pane Ježišu, aby sa objavili ruky, ktoré dokážu odkryť krásu tváre tvojho kňaza. Treba veľa odvahy, aby sme v súčasnom svete utreli znetvorenú tvár kňaza.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

VII. Najvyšší kňaz padá druhýkrát

 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Pane Ježišu, vstal si zo svojho pádu. Prosíme ťa o milosť potrebnú pre spovedníkov. Dvíhať ľudí z pádu, to nie je ľahká práca.

Pane Ježišu, naplň srdcia kňazov svojou múdrosťou, trpezlivosťou a láskou, aby vedeli dvíhať tých, ktorí upadajú do hriechov. Nech sa spovednice stanú miestom pozdvihnutia mnohých, miestom pozdvihnutia nášho národa.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

VIII. Najvyšší kňaz napomína ženy

 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Napomenúť druhého človeka tak, aby to malo účinok, je veľké umenie. Kňaz je zodpovedný za napomínanie, za usmernenie ciest ľudského myslenia vždy, keď zbadá, že sa uberajú chodníkmi vedúcimi ďaleko od Boha.

Pane Ježišu, napomínaš jeruzalemské ženy. Udeľ kňazom stojacim pri ambóne ducha bratskej lásky, potrebnej k opravdivému napomínaniu blúdiacich.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

IX. Najvyšší kňaz padá tretíkrát

 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Pane, povstal si z tretieho pádu. Prichádzame k tebe s modlitbou odčinenia za pohoršenia, ktoré dávajú kňazi. Keď ten, kto má posväcovať a zjednocovať s Bohom, vedie k hriechu, učí hrešiť a ničí človeka, dopúšťa sa jedného z najťažších hriechov, akých sa možno na zemi dopustiť. Pohoršenie, ktoré spôsobil kňaz, sa dá ťažko napraviť. Roky ubiehajú a spôsobená rana neprestáva krvácať.

Prosíme ťa, Najvyšší kňaz, o tvoje milosrdenstvo pre každého kňaza, ktorý bol na zemi príčinou pohoršenia.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

X. Najvyšší kňaz vyzlečený zo šiat

 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Najvyšší kňaz dáva všetko, aj odev. Kňazstvo sa nerozlučne spája s obetou, s odovzdaním všetkého, čo je časné, materiálne. Nám ľuďom treba dlho dorastať, aby sme dokázali obetovať všetko.

Pane, vyzlečený zo šiat, prosíme ťa, daj, aby kňazi nepodľahli pokušeniu materializmu a žiadostivosti. Ukáž im krásu evanjeliovej chudoby.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

XI. Najvyšší kňaz pribitý na kríž

 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Prišla tvoja hodina, čas utrpenia a plnosti obety. Akoby z tvojej krvi plynula modlitba odpustenia za tých, ktorý ťa zabíjajú.

Nauč, Pane, tvojich kňazov odpúšťajúcej láske, nauč ich víťaziť láskou, keď sa dostanú do rúk svojich nepriateľov. Iba ak to dokážu, budú môcť naučiť láske k nepriateľom tých, ktorí sú im zverení.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

XII. Najvyšší kňaz prináša svoj jedinú obetu

 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Golgota je miestom zmierenia zeme s nebom. Nech si všetci kňazi stojaci pri oltári vždy uvedomujú, že sprítomňujú tvoju krvavú obetu, nech oni sami v plnej miere užívajú z jej ovocia a dokážu ho rozdávať iným. Golgota je prameňom kňazského povolania. Tu sa ono rodí a tu sa napĺňa.

Pane Ježišu, zomierajúci na kríži, ďakujeme ti za dar kňazských povolaní. Ďakujeme za to, že kňazi pre nás sprítomňujú tvoju najsvätejšiu obetu.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

XIII. Telo Najvyššieho kňaza pochovávajú

 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Pane Ježišu, tvoji blízki, Matka, apoštol Ján, Jozef z Arimatei a Nikodém uložili tvoje telo do hrobu. Umučené a mŕtve po troch dňoch vstalo zmŕtvych. Tvoji kňazi vkladajú tvoje Telo do ľudských sŕdc. Eucharistia má viesť všetkých tých, ktorí prijímajú tvoje Telo k oslávenému vzkrieseniu.

Nech na zemi nikdy nechýbajú kňazi, ktorí rozdávajú sväté prijímanie. Pri tomto zastavení ti ďakujeme za kňazské ruky, ktoré rozdávajú tvoje najsvätejšie Telo ako pokrm.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

XIV. Hrob Najvyššieho kňaza

 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Hrob Najvyššieho kňaza je prázdny. On sedí po pravici Otca, aby sa za nás prihováral. A na zemi koná cez srdcia, ústa a ruky kňazov. Veľké kňazské dielo trvá.

Pri poslednom zastavení ťa, Pane Ježišu, náš Najvyšší kňaz, prosíme, aby si prijal k sebe všetkých zosnulých kňazov a dal im podiel na tvojom slávnom zmŕtvychvstaní.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

Záver:

Pane Ježišu, ďakujeme ti, že sme ťa mohli sprevádzať na tvojej krížovej ceste. Že sme sa v jej svetle mohli pozrieť na službu tvojich kňazov. Ľudí, ktorí sú nám blízki a nám podobní, ale sú tiež blízki a veľmi podobní tebe, Pane. Poznáme ich príliš málo a nedoceňujeme ich úlohu vo svete. A predsa, slávni či neznámi, sú tými ohnivkami úžasnej reťaze, ktorá nás už dvetisíc rokov spája s tebou. Prosíme Ťa, zošli na nich hojné lúče svojej milosti. Žehnaj ich, keď v modlitbe dvíhajú svoje srdcia k Tebe. Žehnaj ich, keď nám zvestujú Tvoje slovo, keď v kňazskom úrade pracujú pre spásu nesmrteľných duší. Vrúcne Ťa prosíme, daj, aby boli pastiermi podľa Tvojho Božského srdca. A až raz prídeš súdiť pastierov a ich stáda, nech dosiahnu korunu večného života. Amen.

 

Na úmysel sv. Otca

Otče náš..., Zdravas Mária..., Sláva Otcu....

Pane Ježišu Kriste vypočuj Svätého Otca pápeža Františka, svojho námestníka, a daj mu všetko o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.