Kto sme my, biskupi

 

„Tu, okolo nástupcu Petrovho, posledného podľa času i zásluh, ale totožného s prvým apoštolom čo do autority a poslania, sú zhromaždení apoštoli, totiž vy, bratia, čo máte svoj pôvod v apoštolskom zbore a ste jeho pravými pokračovateľmi; tu sme spojení v modlitbe a zjednotení v tej istej viere a láske; tu budeme účastní na charizme Ducha Svätého; tu všetky jazyky budú len jedným hlasom a tento jediný hlas bude posolstvom pre celý svet.“ Slová pápeža Pavla VI. pri otvorení druhej časti koncilu v roku 1963 boli pre prítomných biskupov pohnútkou k zamysleniu sa nad svojou identitou. Na koncile sa zúčastňovalo vyše dvetisíc päťsto biskupov a pre mnohých z nich bolo milým prekvapením, keď ich pápež nepriamo nazval „apoštolským zborom“. Totiž po Prvom vatikánskom koncile, ktorý potvrdil primát pápeža a jeho najvyššiu právomoc nad celou Cirkvou, sa o biskupoch hovorilo ako o tých, ktorý vykonávajú svoj úrad „skrze účasť na autorite Rímskeho veľkňaza“, pretože len sv. Petrovi boli adresované Ježišove slová: „Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva.“

Obraz cirkevnej hierarchie v podaní Pavla VI. pripomenul dávne učenie Cirkvi o tzv. „biskupskej kolegialite“: pápež je nástupcom apoštola Petra – v priamej línií a v zaručenej postupnosti; biskupi síce nie sú nástupcami toho ktorého apoštola, ale všetci spoločne – a to aj spolu s pápežom – sú pokračovateľmi apoštolského zboru. A toto ich spoločenstvo nazývame „kolégium biskupov“. V tomto svetle hierarchia Cirkvi mala svoje opodstatnenie v zbore dvanástich apoštolov, s Petrom na čele a vždy v prostredí bratského spoločenstva. Čo však bránilo k plnému rozvoju tohto obrazu v Cirkvi? Väčšina biskupov sa na koncile sťažovala hlavne na zložitú byrokraciu pápežskej kúrie. Navyše práva biskupov v spravovaní svojich diecéz boli dosť obmedzené a v každej dôležitejšej záležitosti sa museli písomne obracať na Rím.

Pavol VI. len mesiac po svojom zvolení ohlásil nevyhnutnosť zreformovania Rímskej kúrie a čakal, že impulzy prídu aj od koncilových otcov. Jedným z jeho prvých zásahov do koncilu bolo, že vymenoval moderátorov koncilu: kardinálov Suenensa, Lercara a Döpfnera, ktorí neboli členmi kúrie, hoci dovtedy len kuriálni kardináli stáli na jeho čele.

Rokovania o kapitole De Episcopatu (o biskupskej službe) stanovili jednu z najdôležitejších a súčasne najzložitejších tém druhého obdobia zasadaní. Najviac skloňovaným slovom v príhovoroch koncilových otcov bol výraz: „decentralizácia“ – decentralizácia moci rímskych úradov. Okrem toho skupina nemeckých biskupov vyslovila pochybnosť nad užitočnosťou vysielať do jednotlivých krajín zástupcov Svätej stolice – nunciov, keďže dnešná komunikácia umožňuje priamy kontakt medzi biskupmi a pápežom. S tým plne súhlasil aj biskup Holland z Anglicka, ktorý ako prvý vyslovil návrh, aby nie pápež mal svojho zástupcu v biskupskom zbore – ale práve naopak, aby biskupský zbor každej krajiny mal svojho zástupcu u pápeža, čo by bolo viditeľným vyjadrením kolegiality biskupov. Bol to začiatok myšlienky zvolávať pravidelné biskupské synody.

Návrhy, pripomienky, vyjadrenia za aj proti v tejto diskusii trvali vyše dvoch týždňov a dosiahli počet 119 ústnych príspevkov a 56 písomných vyjadrení. Aj kvôli tomu sa moderátori koncilu rozhodli špecifikovať diskutované otázky do štyroch bodov a nechať o nich hlasovať. Štyri okruhy otázok sa mali týkať biskupskej vysviacky, kolegiality biskupov, či ich právomoc pochádza priamo od Krista a posledným bodom malo byť obnovenie trvalého diakonátu v Cirkvi.

Proti takémuto nezvyčajnému postupu – vyjadrovať sa k bodom a nie k celej kapitole – sa ohradili traja členovia kúrie: Ottaviani, Felici a Cicognani, ktorí sa rozhodli riešiť túto záležitosť najrazantnejším spôsobom...

V deň hlasovania bolo koncilovým otcom zvláštne, že nedostali hárky s vytlačenými otázkami a ešte čudnejšie bolo vyjadrenie Cicognaniho, predsedu koordinačnej komisie, že hlasovanie sa odkladá na neurčito. Čo chvíľa sa rozniesla šokujúca správa, že kardinál Cicognani vraj z poverenia pápeža všetky hárky s nepríjemnými otázkami spálil. „Konšpirácia!“ a „Zrada!“ nieslo sa koncilovým zborom, ktorý nechápal rozhodnutie pápeža.

Pravdupovediac, Pavol VI. nikdy nevysvetlil, prečo sa odrazu postavil na stranu protestujúcej hŕstky kúrie, hoci päť dní pred tým povolil moderátorom toto mimoriadne hlasovanie. Môžeme len predpokladať, že touto stredovekou praktikou spálenia dokumentov chcel všetkých prinútiť, aby znovu hľadali cestu k dohode. O niekoľko dní vytvoril novú komisiu, v ktorej sa ocitli tak moderátori – zástupcovia väčšiny biskupov – ako aj členovia Rímskej kúrie. Išlo o nový pokus uzmierenia obidvoch strán. Na jej čele stál 78-ročný kardinál Tisserant, člen kúrie, ale zástanca zmien a priaznivec moderátorov. Vďaka jeho múdremu vedeniu sa za necelý týždeň komisia dohodla na upravenom znení otázok a na fakte, že nepôjde o záväzné hlasovanie, ale skôr o prieskum mienky biskupov. Došlo k nemu 30. októbra 1963.

Po mesiaci dlhých debát a vyostreného konfliktu sa napokon ukázalo, že konciloví otcovia sú oveľa jednomyseľnejší, než sa zdalo: Z prítomných 2157 biskupov a prelátov až 98% súhlasilo s tvrdením, že biskupská hodnosť sa udeľuje vo sviatosti – a teda nevyplýva len z ustanovenia Svätou stolicou. Podobne 95% otcov súhlasilo s mienkou, že každý vysvätený biskup je súčasne aj členom biskupského zboru – v spoločenstve s ostatnými biskupmi a teda aj so Svätým Otcom. O niečo menej, 85% koncilových otcov, sa vyslovilo za formulu, že biskupský zbor na čele s rímskym pápežom má zvrchovanú moc nad celou Cirkvou. S názorom, že táto moc biskupského zboru má Božský pôvod tým, že vyplýva z ustanovenia samotného Krista, sa stotožnilo 80% biskupov. A s poslednou otázkou, či sa má zaviesť starodávna prax trvalých diakonov v Cirkvi súhlasilo 75% koncilových otcov. Kardinál Ottaviani síce nezabudol pohroziť koncilovému zhromaždeniu, že jeho komisia sa nemusí držať tohto prieskumného hlasovania a nemusí vniesť jeho názory do dokumentu, avšak to bol len posledný výkrik pred nezvratným vývojom. Staro-nová koncepcia hierarchie Cirkvi bola na svete a v jasne formulovanom štýle. Vychádzala zo Svätého Písma, z Tradície Cirkvi a v neposlednom rade aj zo zážitku účastníkov Druhého vatikánskeho koncilu, že tvoria bratské spoločenstvo, podobne ako kedysi Dvanásti, pod vedením svojho Majstra."