Modlitba k sv. Cyrilovi a Metodovi

 

Svätý Cyril a Metod, vy ste vyviedli našich predkov z temnoty pohanstva,
priviedli ste ich k pravej viere v Ježiša Krista a teraz sa s nimi radujete vo večnej sláve.
Oslavujeme Boha, že tak bohato odmenil vašu neúnavnú horlivosť v ohlasovaní evanjelia.
Pokorne ďakujeme nebeskému Otcovi, že vašou apoštolskou činnosťou
začlenil náš národ do svojej Cirkvi.
Orodujte u Boha za slovenský národ.
Vyprosujte nám silu, aby sme vždy statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili.
Orodujte u Boha za celú Európu, ktorej ste nebeskými ochrancami.
Pomáhajte dnešným generáciám európskeho kontinentu
udržiavať a zveľaďovať duchovné a kultúrne dedičstvo,
ktoré dostali ich predkovia prijatím kresťanstva.
Orodujte za cirkevné spoločenstvá Východu i Západu,
aby odstránili spomedzi seba všetko, čo ich rozdeľuje,
a pod ochranou Bohorodičky Panny Márie
nažívali v plnej jednote a láske na stále väčšiu slávu Trojjediného Boha.

Amen.