Sviatok narodenia Panny Márie

 

nám pripomína, kým je Mária a aké je jej postavenie v dejinách spásy.

Knihy Svätého Písma nehovoria nič o narodení a detstve Panny Márie. Veľmi skromné a neisté správy z prvých storočí kresťanstva podávajú apokryfné spisy. Podľa nich boli rodičmi Panny Márie bohabojní ľudia Joachim a Anna.

Samotné tajomstvo počatia a narodenia Panny Márie sa však odzrkadľuje v slovách apoštola Pavla z Listu Rimanom: „Lebo (Boh), ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.“ Boh si ju vyvolil, aby mohla dať svetu jeho Syna. To je jej povolanie, to je životná misia Márie. Ona sa narodila, aby Boh mohol prísť na svet v ľudskom tele.

Mária na sviatok svojho narodenia pripomína každému z nás, že aj my sme Bohom určení, aby sme vo svojom živote nosili obraz jeho Syna. Každý z nás sa stáva skrze sviatosť krstu a birmovania Božím vyvoleným. Je určený na to, aby bol rannou hviezdou. Na prahu tretieho tisícročia je potrebné, aby si kresťania uvedomili toto poslanie, ktoré má zahanbiť pyšných a veľkých tohto sveta. V akých oblastiach by mali svojou pokorou vyčnievať súčasní bratia Ježiša Krista? Predovšetkým je to úcta voči začínajúcemu sa životu v lone matky a posvätnosť manželského a rodinného života.

Pred rokmi košický arcibiskup Alojz Tkáč písal v jednom zo svojich pastierskych listov: „Vy, rodičia, ste prvými a najdôležitejšími vychovávateľmi svojich detí. Ste pre nich najväčšou autoritou, preto svojím postojom k Bohu a viere môžete buď veľa dobrého urobiť, alebo veľa pokaziť. Pre svoje deti buďte učiteľmi viery príkladným kresťanským životom.“ Mnohé rodiny sú dotknuté chorobami dneška: rozvraty, konzumizmus, nedostatok času, život bez hodnôt. V chorých rodinách nevyrastú zdravé deti. Také rodiny nebudú silou ani Cirkvi, ani národa. Pozeráme sa dnes na rodinu Joachima a Anny, kde na svet prichádza Mária. Pozeráme sa na rodinu Jozefa a Márie, kde sa Boh stáva človekom. Pozrime sa aj na naše rodiny a urobme z nich živé spoločenstvá, v ktorých sa budú rodiť deti Bohu na slávu, rodičom na radosť a svetu na osoh.

Panna Mária, tak, ako si Matkou Cirkvi, staň sa aj Matkou domácej Cirkvi a tvojou materskou pomocou nech sa každá kresťanská rodina stane skutočne malou Cirkvou, v ktorej sa odzrkadľuje a oživuje tajomstvo Kristovej Cirkvi. Ty, služobnica Pána, buď príkladom duše pokornej a ochotne prijímajúcej Božiu vôľu. Ty, bolestná matka pod krížom, zmierni trápenia a zotri slzy všetkým, čo trpia pre ťažkosti vo svojich rodinách.