Sviatok narodenia Panny Márie

nám pripomína, kým je Mária a aké je jej postavenie v dejinách spásy. V knihe proroka Micheáša čítame: „Betlehem Efratský, najmenší medzi judejskými mestami, z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela.“ Betlehem, malé mestečko blízko Jeruzalema, si Boh vyberá, aby prejavil svoju moc. Dejiny spásy poznajú viac takýchto udalostí, ktorými chce Boh ponížiť to, čo je pyšné a mocné v očiach sveta.

Medzi všetkými najmenšími, o ktorých svet nemá záujem, vyčnieva pokorná Pánova služobnica Mária. Napriek tomu, že nebola v očiach sveta ničím výnimočná, Boh si ju vyvolil pred vekmi a pripravil ju na to, aby sa stala matkou jeho Syna. Knihy Svätého Písma nehovoria nič o narodení a detstve Panny Márie. Veľmi skromné a neisté správy z prvých storočí kresťanstva podávajú apokryfné spisy. Podľa nich boli rodičmi Panny Márie bohabojní ľudia Joachim a Anna. Sv. Joachim často putoval do jeruzalemského chrámu, aby priniesol Bohu obetu. Kňazi v chráme mu vyčítali bezvýznamnosť jeho obety, pretože nesplodil potomka. Takýto postoj kňazov ho veľmi ranil. Preto odišiel na púšť, kde sa 40 dní postil a modlil, aby Boh z neho a z jeho manželky sňal túto hanbu. Na tento úmysel sa modlila i Anna. Napokon Boh vypočul ich prosby a Anna počala a porodila dievčatko, ktoré neskôr odovzdala na výchovu do jeruzalemského chrámu. Aj keď sú to apokryfické udalosti, samotné tajomstvo počatia a narodenia Panny Márie sa odzrkadľuje v slovách apoštola Pavla z Listu Rimanom: „Lebo (Boh), ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.“ Boh si vyvolil túto pokornú služobnicu, aby mohla dať svetu jeho Syna, aby sa on stal prvorodený medzi mnohými bratmi. To je jej povolanie, to je životná misia Márie. Ona sa narodila, aby Boh mohol prísť na svet v ľudskom tele. Je ako ranná zora, ktorá za svoj lesk vďačí vychádzajúcemu slnku. Mária za všetko, aj za svoje narodenie, vďačí svojmu Synovi, jedinému Slnku.

Mária, Bohom vyvolená Pánova služobnica na sviatok svojho narodenia pripomína každému z nás, že aj my sme Bohom určení, aby sme vo svojom živote nosili obraz jeho Syna. Každý z nás sa stáva skrze sviatosť krstu a birmovania Božím vyvoleným.

Panna Mária, tak, ako si Matkou Cirkvi, staň sa aj Matkou domácej Cirkvi a tvojou materskou pomocou nech sa každá kresťanská rodina stane skutočne malou Cirkvou, v ktorej sa odzrkadľuje a oživuje tajomstvo Kristovej Cirkvi. Ty, služobnica Pána, buď príkladom duše pokornej a ochotne prijímajúcej Božiu vôľu. Ty, bolestná matka pod krížom, zmierni trápenia a zotri slzy všetkým, čo trpia pre ťažkosti vo svojich rodinách. (Ján Pavol II.)