Začína sa rok sv. Cyrila a Metoda

 

Slávenie 1150. výročia od príchodu sv. Cyrila a Metoda pripomenú na Slovensku viaceré podujatia. Vo farnostiach sa dnes bude čítať pastiersky list venovaný Jubilejnému roku. Biskupi odporúčajú, aby sa prvá nedeľa mesiaca, tam, kde to dovoľuje liturgický kalendár, počas Jubilejného roka používal formulár svätej omše k svätým solúnskym bratom. Homília by mohla byť zameraná na prehlbovanie viery.

Hlavné slávenie sa začne 5. júla v Nitre na sviatok našich vierozvestov slávnostnou svätou omšou pred Nitrianskym divadlom. V predvečer sviatku sa v Nitre uskutoční slávnostný koncert. Jubilejný rok sa ukončí 31. decembra 2013. V rámci osláv jubilea sa plánujú viaceré slovesné, hudobné a výtvarné projekty. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vydá   antológiu slovenskej poézie a prózy venovanej svätým solúnskym bratom. Spolok Svätého Vojtecha (SSV) vydá antológiu pápežských dokumentov pojednávajúcich o cyrilometodskej tradícii. KBS iniciuje vydanie poštovej známky venovanej solúnskym bratom. V Nitre sa pripravuje výstava archeologických nálezov vzťahujúcich sa k cyrilometodskému obdobiu a k Veľkej Morave.

Naplánované sú štyri vedecké konferencie s priamou účasťou Konferencie biskupov Slovenska. V novembri tohto roka v Nitre, vo februári 2013 na Gregorovej univerzite v Ríme, v máji 2013 v Pápežskom kolégiu svätých Cyrila a Metoda v Ríme a na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (so slovensko-ruskou účasťou).

Rada konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru zverejnila logo venované Roku sv. Cyrila a Metoda na Slovensku. Bude sa využívať pri všetkých podujatiach pri príležitosti jubilejného roka.

Logo znázorňuje dominanty z pôsobenia sv. Cyrila a Metoda na našom území. “To znamená dvojkríž ako ich symbol a knihu, pretože vieme, čo nám priniesli – Sväté písmo a slovanskú abecedu, kultúru a liturgiu,” povedal TK KBS Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru. Na dvoch listoch otvorenej knihy sú veľké písmená C a M, ktoré pripomínajú osoby sv. Cyrila a Metoda. Ďalej sú tam dva roky – 863 pripomína rok ich príchodu a 2013 pripomína 1150. výročie od ich príchodu. Pod logom je nápis “1150. VÝROČIE PRÍCHODU SVATÝCH CYRILA A METODA”.