Myšlienky

Dôležitejšie než to, koľkokrát si sám spadol je, koľkokrát si pomohol druhým vstať.

 (Pavel Kosorin)

 

Boh očakáva od nás skôr vernosť v malých veciach,

ktoré máme na dosah, ako veľkú túžbu po veciach veľkých,

na ktoré sotva budeme mať príležitosť.

(Sv. František Saleský)

 

Daj si záležať ako veríš, lebo takto budeš žiť.

(Pavel Kosorin)

 

Viera nás učí žiť a život nás učí veriť. 

(Pavel Kosorin)

 

Kresťan má byť odborníkom v pravde a priebojníkom v láske.

K štýlu kresťana patrí: Nepohŕdaj ani nepodliezaj!

Bohu sa klaňaj, k blížnemu sa skláňaj.

Ľudia nie sú unavení kresťanstvom.

Nestihli ho ešte dostatočne spoznať.

(Gilbert Keith Chersterton)

 

Poznanie Boha bez poznania vlastnej úbohosti vedie k pýche. 

Poznanie vlastnej úbohosti bez poznania Boha vedie k zúfalstvu. 

Tieto dve strany vyvažuje poznanie Krista.

(Blaise Pascal) 

 

Neopatrné slovo môže vyvolať hádku, kruté slovo môže zničiť život,

ostré slovo môže vzbudiť nenávisť, nemilosrdné slovo môže udrieť a zabiť,  

vľúdne slovo dokáže pohladiť, radostné slovo dokáže povzbudiť, 

vhodné slovo dokáže upokojiť, láskavé slovo dokáže uzdraviť a požehnať. 

(Anonym)

 

Keby boli našou najväčšou potrebou informácie, Boh by nám poslal učiteľa. 

Keby bola našou najväčšou potrebou technika, Boh by nám poslal vedca. 

Keby boli našou najväčšou potrebou peniaze, Boh by nám poslal ekonóma. 

Keby bola našou najväčšou potrebou zábava, Boh by nám poslal komika. 

Našou najväčšou potrebou však bolo odpustenie, preto nám Boh poslal Spasiteľa.

(Anonym)

 

Každý človek je pre mňa Kristus. 

A keďže existuje len jeden Kristus, 

osoba, ktorú práve stretávam, 

je pre mňa jedinou osobou na svete.
(Bl. Terézia z Kalkaty)

 

To, čo je na viere viditeľné, je láska. 

To, čo je na láske neviditeľné, je viera. 

(Emil Brunner)

 

Najhlbší dojem na iných zanechá svätý život.     

Maják predsa netrúbi, len svieti.

(D. L. Moody)

 

Človek nikdy nie je taký dobrý, ako to o sebe sám tvrdí, 

ale ani taký zlý, ako to o ňom vravia iní.

(Anonym)

 

Pokora je uznanie si vlastných hraníc. 

(Anonym)

 

Jediným spoľahlivým dôkazom, 

že sme pravými kresťanmi, je náš život.

(James)

 

S Bohom sa nič nestráca, avšak bez neho je všetko stratené.

(Sv. Otec František)

 

Pre každého z nás je životne dôležité,

aby sme sa aspoň raz v živote do niečoho vložili –

inak nikdy neobjavíme hĺbku vlastnej duše.

(Richard Rohr)

 

Buď práve tak ochotný trpieť, ako radovať sa.

(Kempenský)

 

Miluj svojho blížneho, pretože je ako ty.

(M. Buber)

 

Boh vás volá, aby ste sa k nemu pozdvihli výťahom lásky

a nie vystupovali po namáhavých schodoch strachu.

(sv. Terezka)

 

Zachrániť svet neznamená ponúknuť mu šťastie,

ale dať mu zmysel utrpenia, dať mu radosť,

ktorú mu nik nebude môcť vziať.

(Madeleine Delbrel)

 

Ruženec Panny Márie je najlepším prostriedkom

na dosiahnutie dvojakého cieľa:

dobre sa modliť a správne žiť.

(Pius V.)

 

Neodkladajme na zajtra, čo môžeme urobiť dnes.

Hroby sú plné dobrých predsavzatí, ktoré sa nikdy nesplnili...

a okrem toho, kto nám zaručí, že sa dožijeme zajtrajšieho dňa?

Počúvajme hlas svojho svedomia, hlas kráľovského proroka:

„Dnes, keď počujete Pánov hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia."

Vykročme teda a vážme si prítomný okamih, ktorý jediný nám patrí.

Nemárnime čas z hodiny na hodinu,

pretože tá druhá ešte nie je naša.

(sv. Páter Pio)

 

Rozhodnutie mať dieťa je veľmi závažná vec.

Je to rozhodnutie o tom,

že Tvoje srdce už bude navždy chodiť okolo tvojho tela.

(E. Stone)

 

Kresťanský život sa neobmedzuje na modlenie,

ale vyžaduje trvalé úsilie a odvahu, ktoré sa rodia z modlitby.

(Sv. Otec František)

 

Duch Svätý potrebuje skôr naše plachty než naše veslá.

(Pavel Kosorin)

 

Ježiš poradil bohatému mladíkovi,

aby chudobným rozdal svoj vlastný majetok a nasledoval ho.

Nepovedal: „Choď, zober tisíc denárov úspešným podnikateľom,

polovicu si nechaj, druhú rozdaj chudobným,

aby ťa zvolili do Veľrady,

a potom sa na veľké sviatky posaď do prvej lavice Chrámu."

(www.postoy.sk)

 

O Bohu zmýšľajte s vierou,

o blížnom s láskou,

o sebe s hlbokou pokorou.

(Don Bosco)

 

Kto si myslí, že je kresťan len preto, že chodí do kostola, mýli sa.

Veď nikto nie je auto len preto, že chodí do garáže.
(Autor neznámy)

 

Nesťažoval som sa na osud a nereptal som.

Ale raz, keď som bol bosý a nemal som si za čo kúpiť obuv,

začal som reptať.

Na to som vošiel s ťažkým srdcom do veľkej mešity v Kufe

a uvidel som v nej človeka bez nôh.

A ďakoval som Bohu za to, že mám obe nohy,

aj keď nemám topánky, aby som ich obul.

(Madi)

 

Kristus Pán sa nám javí ako vzor a sila pre každý  vek človeka

a pre každú situáciu.

Čím užšie sa vierou spojíte s Pánom Ježišom

ako jednotlivci i ako národ,

tým lepšie zvládnete všetky situácie života.

(Ján Pavol II.)

 

Neklaď veľký dôraz na to, kto je s tebou alebo proti tebe;

ale o to sa usiluj a staraj, aby vo všetkom, čo konáš,

bol s tebou Boh.

 

Kde býva láska, tam býva Boh.

(sv.Augustín)

 

Zvyk nikdy nemôžeme považovať za dobro,

dokonca ani zvyk konať dobré skutky.

Dobro zo zvyku prestáva byť cnosťou.

Dobro sa dosahuje úsilím.

(Immanuel Kant)

 

Nes svoje bremeno a vedz, že v tom je tvoje blaho.

Vytiahni z neho to, čo potrebuješ k rozumnému životu,

tak ako žalúdok vyberá z potravy

všetko potrebné pre telo alebo ako oheň,

ktorý sa jasnejšie rozhorí, keď sa do neho niečo hodí.

(Markus Aurélius)

 

Vždy venuj pozornosť tomu, čo robíš.

Nič, čo robíš, nepovažuj za nehodné pozornosti.

(Konfucius)

 

Rast je pomalý proces a nie kŕčovitý výbuch.

Tak ako nemožno zvíťaziť nad hriechom v kŕčovitom pokání,

tak nemožno poznať celú náuku momentálnym pohnutím mysle.

Vnútorné zdokonaľovanie sa dosahuje len stálym,

trpezlivým úsilím,

vedeným múdrou rozvahou.

(Channing)

 

Skutočná svätosť spočíva v tom,

že s úsmevom na perách plníme Božiu vôľu.

(Matka Tereza)

 

Svätí milovali! To bolo ich celé tajomstvo.

(Lacordaire)

 

Neboj sa toho, kto pochybuje, ale pochybuj o tom,

kto hovorí, že sa nebojí.

(Erich Fried)

 

Dnes nebudem mať strach.

Zvlášť nebudem mať strach radovať sa zo všetkého,

čo je krásne, a veriť v dobrotu.

(Ján XXIII.)

 

Ten, ktorý ťa stvoril, vie, čo má s tebou urobiť.

(Sv. Augustín)

 

Svet sa skladá zo samých príležitostí k láske.

(Kierlegaard)

 

Kto od nebeského Otca očakáva,

že sa mu postará o taký príjem a životné podmienky,

aké si človek predstavuje, môže byť sklamaný.

Dôvera v Boha môže obstáť iba vtedy,

keď zahŕňa ochotu prijať z Otcovej ruky čokoľvek.

Lebo iba on vie, čo je pre nás dobre.

(Edita Steinová)

 

Nech ti je vyznanie viery akoby zrkadlo.

Pozoruj sa v ňom, aby si videl, či veríš všetko,

čo vyznávaš, že veríš

a raduj sa každý deň zo svojej viery.

(Sv. Augustín)

 

Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu,

odpovedáme všetci, že v tichu.

Prečo sa teda občas neodmlčíme?

Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe,

len čo ho zachytíme?

(Pavol VI.)

 

Rob toľko dobra koľko len môžeš,

ale tak ticho, ako len môžeš.

(Ch. Dickens)

 

Nebojme sa robiť chyby a dať iným právo na chybu.

(P.Rosso)

 

Bez lásky sme si sami na obtiaž,

cez lásku znášame jeden druhého.

(sv. Augustín)

 

Držme sa jednoduchých modlitieb,

ale konajme ich vytrvalo.

(don Bosco)

 

Jedno z najhlbších tajomstiev života spočíva v tom,

že len to, čo robíme pre druhých má naozaj cenu.

(Lewis Carroll)

 

Život je taký krátky, že nemáme dosť času,

aby sme potešili svojich blízkych.

Preto neotáľaj byť k nim láskavý, milý a nápomocný.

(Albert Einstein)

 

Mladí ľudia by si mali uvedomiť,

že svet tu bol aj pred nimi

a starí ľudia by si mali uvedomiť,

že svet tu bude aj po nich.

 (Ján XXIII.)

 

Žite pokojne a príliš sa nestrachujte.

Duch Svätý potrebuje ticho a pokoj,

ak má v nás slobodnejšie pôsobiť.

Každá vaša nepokojná myšlienka je chybou,

lebo nemáte dôvod strachovať sa.

To Pán vo vás pôsobí a vy nemusíte robiť nič,

treba len nechať dvere vášho srdca dokorán,

aby mohol pôsobiť, ako sa mu páči.

(Páter Pio)

 

Nemôžeš učiť písať a čítať, keď to sám dobre nevieš,

tým menej môžeš učiť ako treba správne žiť,

keď sám tak nežiješ.

(M. Aurelius)

 

Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva;

ten, kto je schopný darovať seba samého.
(Bl. Ján Pavol II.)

 

Dobrých ľudí napodobňuj, zlých znášaj a všetkých miluj.

Nevieš, čo bude zajtra z toho, ktorý je dnes zlý.

(sv. Augustín)

 

Veľkosť našej lásky k blížnym je meradlom našej lásky k Bohu.

(E.Steinová)

 

Naša hodnota nie je v tom, čo robíme pre Krista,

ale v tom, čo Kristus urobil pre nás.

 

Keď príde bolesť, premýšľaj, čo od teba chce.

Večná láska neposiela nijaké utrpenie len preto, aby si plakal.

(Emanuel Geibel)

 

Boh dopustí, aby sme niekedy upadli do nedokonalostí,

lebo veľmi rád odpúšťa.

(Green)

 

Láska je veľká vec a vôbec veľké dobro;

ona jedine uľahčuje každé bremeno

a oddane znáša všetky protivenstvá.

(Kempenský)

 

Ťažké pokušenie povstáva neraz z niečoho

celkom bezvýznamného.

(Kempenský)

 

Pred Bohom ani najmenšie utrpenie,

znášané z lásky k Bohu,

nemôže ostať bez odmeny.

(Kempenský)

 

Keď odhodíš jeden kríž, iste nájdeš iný

a hádam ešte ťažší.

(Kempenský)

 

Mám radšej svätého, ktorý má chyby, ako hriešnika,

ktorý ich nemá.

(Ch. Péguy)

 

Cesta k dokonalosti navonok vyzerá pekne,

zblízka však vyzerá inak.

Ak prestaneme cítiť tŕnie, nejdeme správne.

(don Bosco)

 

Najdôležitejšia hodina je vždy tá prítomná.

Najdôležitejším človekom je vždy ten,

ktorý práve stojí predo mnou.

Najnevyhnutnejším dielom je láska.

(Majster Eckhart)

 

Pokojom sa posilní telo,

aj duch si v ňom nájde potravu.

(Ovídius)

 

Keď sa láska vytráca z nášho života, začíname váhať,

či má zmysel, aby sme sa zmenili.

(Fulton Sheen)

 

Kde je láska, tam sa dejú veľké veci;

kde sa nič veľké nedeje, je to preto,

lebo tam niet nijakej lásky.

(sv. Ignác z Loyoly)

 

Ten, ktorý ťa stvoril, vie, čo má s tebou urobiť.  

(Sv. Augustín)

 

Snažte sa urobiť vždy viac, než sa od vás čaká.

(H. W. Beecher)

 

Láska je jediným kľúčom,

ktorý môže otvoriť každé dvere.

(Otto Betz)

 

Kresťanstvo, ktoré nedokáže meniť život, je posolstvom,

ktoré je zbavené svojej najpodstatnejšej časti.

(R. Schreitter)

 

Milovať človeka znamená: pomôcť mu milovať Boha.

(Sören Kierkegaard)

 

Ideál je stanovený ako čierna plocha terča,

ktorú musí mať človek stále na muške,

i keď ju nie vždy zasiahne.
(Goethe)

 

Zanechaj teraz na chvíľu svoje práce,

skry sa trochu pred svojimi hlučnými myšlienkami.

Zahoď teraz obťažujúce starosti

a svoje namáhavé rozptýlenia.

Zaoberaj sa trochu Bohom a odpočiň si trochu v ňom.

Vojdi do komôrky svojej mysle,

vyžeň všetko von okrem Boha a tých vecí,

čo ti pomôžu ho hľadať.

(sv. Anzelm)

 

Boh dopustí, aby sme niekedy upadli do nedokonalostí,

lebo veľmi rád odpúšťa.

(Green)

 

Nijakou vlastnosťou sa nepripodobníme Bohu tak,

ako milosrdenstvom.

(sv. Gregor Nysénsky)

 

Nemôžeš učiť písať a čítať, keď to sám dobre nevieš,

tým menej môžeš učiť ako treba správne žiť,

keď sám tak nežiješ.

(M. Aurelius)

 

Stále ohlasujte evanjelium.

A ak je to nutné, použite aj slová.

(sv. František z Assisi)

 

Je zvláštne, že mnoho vecí, na ktoré kladieme zvláštny dôraz,

Ježiš vôbec nevyslovil.

Naopak, mnohé veci, na ktoré my dôraz vôbec nekladieme,

Ježiš robil.

(Richard Rohr)

 

Mohol som stvoriť svet bez teba,

ale nijaký svet by pre mňa nebol bez teba úplný.

Mohol som ťa urobiť iným - kráľom, géniom...

Ale nechcel som, aby si bol niekým z nich.

Chcel som, aby si bol sám sebou, pretože si to ty,

koho som vždy miloval.

Neporovnávaj sa s nikým.

Vedz len, že si presne taký, akého som ťa chcel mať.

(Z knihy J. Powella- Očami viery)

 

Láska je jediná sila, schopná zmeniť nepriateľa na priateľa.

(Martin Luther King)

 

Napriek našej veľkej túžbe po láske

považujeme takmer všetko za dôležitejšie ako je láska.

(Erich Fromm)

 

Dobre vidíme len srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.

(Exupéry)

 

Iba ak daruješ seba samého, miluješ skutočne.

(Kahlil Gibran)

 

Keď človek vystúpi zo seba a skloní sa nad svojím nešťastným bratom,

vysiela k Bohu tú najkrajšiu, najvznešenejšiu modlitbu

utkanú z obety a lásky naplnenej skutkami.

(Páter Pio)

 

Viem, Boh nepotrebuje nikoho, ale Ježiš chce,

aby sme mali podiel na jeho starostiach o ľudí.

Nepotrebuje naše diela, ale potrebuje našu lásku.

(Sv. Terézia z Lisieux )

 

Ak sa chceš modliť, nech tvoje srdce modlitbu predrieka

a tvoj život ju opakuje.

(J.M.Sailer)

 

Nehľadajte Ježiša v ďalekých krajinách - nie je tam.

Je celkom blízko vás, je s vami.

Len udržiavajte svetlo v lampe a budete ho stále vidieť.

Stále dopĺňajte lampu všetkými tými drobnými kvapkami oleja lásky

a uvidíte, aký sladký je Pán, ktorého milujete.

(Bl. Matka Terézia z Kalkaty)

 

Mierou, akou rastie v tebe láska, rastie aj tvoja krása,

lebo láska je krásou duše.

(sv. Augustín)

 

Na konci života budeme súdení z lásky.

(sv. Ján z Kríža)

 

Ostáva mi iba láska.

(sv. Terezka z Lisieux)

 

Najväčšou chorobou našich čias nie je rakovina,

ale nedostatok pravej lásky.

(Matka Tereza z Kalkaty)

 

V správnej modlitbe sa bolesti rozpúšťajú ako sneh na slnku.

(J. M. Vianney)

 

Srdce má dôvody, o ktorých rozum nič nevie.

(Blaise Pascal)

 

Milovať znamená byť svetlom a teplom pre druhého.

(Agid von Broeckhoven)

 

Poznáva iba ten, kto miluje.

(sv. Ján)

 

Nestačí len milovať, ale aby to ten druhý ako lásku aj cítil.

(sv. František Saleský)

 

Kristovo utrpenie sa končí zakaždým

v radosti jeho zmŕtvychvstania.

(Bl. Matka Terézia z Kalkaty)

 

Nijaký človek nie je taký hlúpy,

aby nedosiahol úspech aspoň v jednej veci – ak je vytrvalý.

(Leonardo da Vinci)