Sviatosť eucharistie

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. „Ostatné sviatosti jako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Církvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka (KKC 1324)

Ježiš sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme ho prijímali vo sviatosti Eucharistie: „Veru, veru, hovorím vám: ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“ (Jn 6,53)

Ak chcete prijať Ježiša Krista v Eucharistii, musíte byť v stave milosti posväcujúcej. Ak si je niekto vedomý, že spáchal ťažký hriech, musí skôr ako pristúpi k svätému prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia.

 

Ustanovenie:             

Pán Ježiš pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistiu – obetu svojho tela a krvi, aby nám zanechal pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania. (KKC 1323)

„Keď prišla hodina, zasadol za stôl a apoštoli s ním. Tu im povedal: „Veľmi som túžil jesť s vami tohoto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť.  Lebo hovorím vám: Už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve.“  Vzal kalich, vzdával vďaky a povedal: „Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou.  Lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo.“  Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“  Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ (Lk 22, 14-20)

Zveril ju Cirkvi, svojej milovanej neveste – povedal apoštolom: „Toto robte na moju pamiatku.“ (Lk 22, 19)

 

Rôzne pomenovania Eucharistie:

  • Eucharistia – je vzdávaním vďaky Bohu. Grécky „eucharistein“ – vzdávanie vďaky, dobrorečenie.

  • Pánova večera – Baránkova svadobná hostina.

  • Lámanie chleba„(Ježiš) Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im“

  • Svätá obeta – sprítomňuje sa tu jediná obeta Ježiša Krista.

  • Najsvätejšia sviatosť – je to „sviatosť sviatostí“. Pomenovanie aj pre Hostie uložené v svätostánku.

  • Svätá omša – „Sancta Missa“ – preto, lebo sa končí poslaním (misiou) veriacich, aby išli a plnili Božiu vôľu. („Iďte v mene Božom.“)

 

Slávnosť Prvého svätého prijímania:

Každoročne sa vo farnosti pripravuje na prijatie Eucharistie približne 20 detí. Príprava prebieha na vyučovaní náboženstva v školách, na sv. omšiach za účasti detí a v rodinách. Deti navštevujúce tretiu alebo vyššiu triedu základnej školy sa na začiatku školského roku prihlásia rodičia na sv. omši alebo na náboženstve. Podmienkou prijatia prvého svätého prijímania je krst. 

 

Formálna príprava sa skladá z týchto častí:

  • účasť na vyučovaní náboženskej výchovy

  • účasť na svätých omšiach pre deti a na nedeľných svätých omšiach

  • aktívna výchova zo strany rodičov