Členstvo v Ružencovom bratstve

 • Ružencové bratstvo (RB) tvorí spoločenstvo duchovne zjednotených veriacich s úmyslom prosiť a osobit­ne uctievať Pannu Máriu, Kráľovnú posvätného ruženca, prostredníctvom modlitby posvätného ruženca, ktorej šíriteľom z poverenia pápežov od čias sv. Pia V. je Rehoľa dominikánov;

 • Veriaci, ktorí sú členmi RB (ak praktizujú formu modlitby Živého ruženca, Svätého ruženca, alebo Večného ruženca), sú pričlenení k Dominikánskej rodine;

 • Cieľom založenia RB je spása duší a neustály pokrok členov RB na ceste ku kresťanskej dokonalosti a tiež šírenie mariánskej úcty;

 • Veriaci sa stáva členom RB dňom jeho prijatia do bratstva horliteľom bratstva, spôsobom predpísaným pre Živý, Svätý alebo Večný ruženec;

 • Členom RB môže byť pokrstený katolík, ktorý má minimálne deväť rokov (výnimka je možná), ktorý sa slobodne rozhodne, že na seba vezme práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v RB a pri vstupe do RB si vyberie jednu z foriem modlitby posvätného ruženca a stane sa tak členom Živého, Svätého alebo Večného ruženca;

 • Nevylučuje sa, aby si vybral dve alebo všetky tri formy modlitby posvätného ruženca;

 • Ak členovi počas jeho členstva v RB už nevyhovuje forma modlitby, pre ktorú sa rozhodol, môže si zvoliť inú formu modlitby posvätného ruženca zo zostávajúcich dvoch foriem a rozhodnúť sa pre tú, ktorú vládze splniť, alebo požiada o uvoľnenie z bratstva;

 • Záväzky, ktoré člen na seba prevzal vstupom do Živého, Svätého alebo Večného ruženca sú jeho osobnými záväzkami, to znamená, že ich musí plniť sám, nemôže tieto záväzky za neho plniť iná osoba;

 • Každý člen RB má právo nahliadať do účtovníctva Ružencového bratstva.

 

Záväzky a práva člena Živého ruženca

 • je povinný modliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca na úmysel za obrátenie hriešnikov a za živých i zosnulých členov Ružencového bratstva (RB), za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov);

 • je povinný raz za mesiac sa zísť na spoločnom stretnutí – modlitbe, po ktorom sa uskutoční výmena tajomstiev; čas a miesto stretnutí si dohodnú členovia Živého ruženca sami;

 • člen Živého ruženca sa nemôže modliť desiatok namiesto iného člena (manžela, syna, dcéry…), ktorý sa sám modliť nechce;

 • má právo voliť členov finančnej komisie, horliteľa svojej ruže, horliteľa bratstva (ak Živý ruženec má jednu alebo dve ruže);

 • má právo byť volený;

Dôvod každej neúčasti na povinnom spoločnom mesačnom stretnutí na modlitbe členov Živého ruženca má člen ohlásiť horliteľovi ruže, nakoľko horliteľ ruže má mať prehľad o tom, či člen ruže nebol (resp. nezúčastňuje sa) na spoločnom stretnutí, lebo mal vážny dôvod (napr. bol chorý, bol v zamestnaní), alebo nebol (resp. nezúčastňuje sa) na spoločnom stretnutí z nedbanlivosti. Ak si povinnosť na spoločných stretnutiach nespĺňa po dobu troch mesiacov a neudá vážny dôvod, mal by zvážiť inú formu účasti na ružencovom apoštoláte. Tým, že nechodí na spoločné mesačné stretnutia členov Živého ruženca, mení sa charakter a podstata jeho členstva v Živom ruženci.

Spoločné mesačné stretnutia členov Živého ruženca podporujú spoločnú modlitbu a vzájomné spoznávanie sa. Odstraňujú individualizmus a tak pomáhajú vytvárať živé kresťanské spoločenstvo, ktorému záleží na fungovaní farnosti. Zároveň sa členovia usilujú premieňať modlitbu na skutky.

 

Záväzky a práva člena Svätého ruženca

 • je povinný pomodliť sa celý posvätný ruženec (tajomstvá radostné, svetla, bolestné, slávnostné) za jeden týždeň na úmysel za obrátenie hriešnikov, za živých i zosnulých členov Ružencového bratstva, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov);

 • modlitbu posvätného ruženca si môže člen ľubovoľne rozdeliť podľa času, ktorý mu vyhovuje, napr. v jeden deň dva desiatky, v iný tri alebo v jeden deň celý ruženec – potrebné je zachovať postupnosť v modlitbe celého posvätného ruženca (najprv sa pomodliť radostné tajomstvá, potom svetla, bolestné, nakoniec slávnostné)

 • člen Svätého ruženca nie je viazaný spoločnými stretnutiami členov Živého ruženca, ale je to vítané.

 

Záväzky a práva člena Večného ruženca

 • zvolí si svoj pravidelný „čas bdenia“ raz za mesiac alebo raz za rok, počas ktorého sa pomodlí celý posvätný ruženec (najprv radostné tajomstvá, potom tajomstvá svetla, bolestné, nakoniec slávnostné tajomstvá) s nasledovnými úmyslami: za obrátenie hriešnikov (radostné tajomstvá), za čistotu viery a ohlasovateľov evanjelia (tajomstvá svetla), za večnú spásu umierajúcich (bolestné tajomstvá), za vyslobodenie duší z očistca (slávnostné tajomstvá);

 • pod „časom bdenia“ sa myslí ucelený časový celok – bez prerušenia;

 • je povinný oznámiť horliteľovi bratstva dátum bdenia mesačne alebo ročne a začiatok svojho času bdenia (napr. od 8.00 hod.), ktoré si zvolil;

 • na splnenie povinnosti „času bdenia“ mesačne alebo ročne stačí sa pomodliť súkromne a na ľubovoľnom mieste (doma, v kostole, na ceste…) modlitbu celého posvätného ruženca;

 • člen Večného ruženca nie je viazaný spoločnými stretnutiami členov Živého ruženca, ale je to vítané.