Miništranti

 

Samotné slovo „miništrant“ pochádza z latinského slova „ministrare“, čo v preklade znamená „posluhovať pri stole“. Táto služba sa ukázala ako veľmi potrebná už v úplných začiatkoch Cirkvi. Pre túto službu sa najlepšie osvedčili mladí, čestní a ochotne počúvajúci chlapci. Ich srdce bolo naplnené túžbou a láskou k Ježišovi Kristovi. Hlavnou myšlienkou činnosti, ktorú vykonávajú od začiatku, je služba. Táto má byť nezištná, vykonávaná s radosťou a nadšením.
Každý miništrant je pozvaný k tomu, aby bol vzorom v oddanosti, čistote a zbožnosti.

Kto môže byť miništrantom?
Každý pokrstený chlapec s túžbou slúžiť pri oltári.
Pozvaní sú všetci, aj tí, ktorí nikdy neminištrovali. Netreba sa báť. Starší miništranti ti radi pomôžu stať sa miništrantom. Všetko nejasné ti radi vysvetlíme. Radi ťa medzi nami privítame.
Každý, kto chce miništrovať, môže prísť do sakristie kostola aspoň 15 min. pred začiatkom sv. omše.

Prečo sa stať miništrantom?
Svojou službou poslúžiš Pánovi Ježišovi a celému farskému spoločenstvu.
Naučíš sa nové zaujímavé veci.
Prežívaš radosť zo služby s kamarátmi a rovesníkmi.
Počas roka plánujeme pre miništrantov stretnutia, výlety a rôzne akcie.

 

Miništranti - pozvánky

Letný miništrantský tábor

Ďalší ročník tábora pre miništrantov v Obišovciach sa uskutoční v termíne 15. – 19. júl 2024 v Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej. Pozvaní sú miništranti (chlapci) Košickej arcidiecézy, ktorí nasledujúci školský rok budú na druhom stupni ZŠ, teda v júni 2024 ukončia 4. / 5. / 6. / 7. / 8....

Miništrantom na pomoc

Priestor v kostole a základné liturgické predmety

  V kostole má všetko svoje miesto. Nič tu nie je uložené náhodne. Všetkým sa sleduje myšlienka, aby služba bola dôstojná, prirodzená, plná lásky. Kríž Je posvätné znamenie v kresťanskej symbolike. Uctieva sa ako znamenie umučenia Ježiša Krista a jeho vykupiteľského diela. V...

Bohoslužobné predmety

  Kalich Je zhotovený z ušľachtilých materiálov, najčastejšie je pozlátený. Kalichová paténa Prikrýva sa ňou kalich a dáva sa na ňu veľká hostia. Purifikatórium Ručník na utieranie kalicha a patény. Má vyšitý krížik. Pala Štvorec z pevnej látky, potiahnutý...

Liturgické úkony

  Človek vyjadruje svoj vzťah k Bohu nielen slovami, ale aj svojím postojom. V liturgii má všetko svoj význam. Mladý kresťan má preto poznať symboly, úkony, postoje, gestá... Má dobre poznať "liturgickú reč". Len vtedy sa bude vedieť naplno zapojiť do oslavy Pána Boha a aspoň čiastočne...

Liturgická symbolika

  Chlieb Chlieb, prinášaný na oltár, je znamením ľudskej práce, dobrých skutkov, ktoré dávame Bohu na obetu. Vznikol z mnohých zŕn. My, aj keď je nás veľa, máme byť všetci jedno a obetovať sa. Víno Omšové víno sa vyrába z hrozna. Po lisovaní sa nechá vykvasiť....

Liturgické dni

  I. Liturgické dni vo všeobecnosti Každý deň je posvätený liturgickými úkonmi Božieho ľudu, najmä však eucharistickou obetou a liturgiou hodín. Liturgický deň trvá od polnoci do polnoci. Avšak oslava nedele a slávnosti sa začína už večer predchádzajúceho dňa – vigília, prvé...

Liturgické knihy

  Misál Obsahuje všetky modlitby svätej omše. Sú zoradené v poradí jednotlivých častí svätej omše a liturgického roka (prihliadajúc na účelnosť). Kvôli správnej orientácii v misáli je vhodné naštudovať si úvod a príslušné rubriky. Lekcionár Obsahuje čítania zo Starého aj...

Liturgický rok

  Čo sa odohralo v Kristovom živote historicky, to sa v rôznych liturgických slávnostiach obnovuje tajomným, ale skutočným spôsobom v srdciach veriacich. Každý rok si pripomíname všetky udalosti z Ježišovho života od jeho príchodu až po nanebovstúpenie a zoslanie Ducha Svätého. Hlboko...

Liturgické farby

  Biela Farba radosti. Používa sa na sviatky Pána, Panny Márie, anjelov, vo vianočnom a veľkonočnom období a na sviatky svätých, ktorí nezomreli mučeníckou smrťou. Červená Farba lásky, ohňa a krvi. Používa sa na Kvetnú nedeľu, Veľký piatok, sväto-dušné sviatky, na sviatky a...

Liturgické oblečenie kňaza

  Humerál Oblieka si ho kňaz na ramená a okolo krku pod albu. Ak je alba pri krku upravená, humerál sa nemusí používať. Štóla Je znakom kňazskej služby. Nosí ju diakon, kňaz a biskup. Je to stuha, pás látky, ktorý splýva diakonovi z ľavého ramena na pravý bok, kňazovi a...

Liturgické oblečenie miništranta

  Najčastejšie sa používa sukňa (kamža), golier a superpelícia. Miništrant však môže mať oblečenú aj albu, prepásanú cingulom liturgickej farby. Golier Oblieka sa na ramená pod superpelíciu. Sukňa (kamža) Dlhá sukňa, ktorá siaha až po členky. Alba Dlhá biela tunika...