Modlitby

Modlitba za zasvätené osoby

Láskavý Bože, ty si prisľúbil večný život v nebeskom kráľovstve tým, ktorí majú srdce čisté a sú chudobní duchom. Prosíme ťa za všetkých tých, ktorí sa rozhodli zanechať všetko, aby ti zasvätili celý svoj život prostredníctvom rehoľných sľubov. Nech sú svojou chudobou príkladom pre tých, čo majú...

MODLITBA ZA ZACHOVANIE BOŽIEHO PLÁNU S MANŽELSTVOM A RODINOU

Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok. Ty si stvoril človeka na svoj obraz. Stvoril si ho ako muža a ženu, aby obidvaja v celoživotnej jednote tela a srdca plnili svoje poslanie a tak verne zobrazovali tvoju lásku. Ty si v manželskom zväzku muža a...

Modlitba o úctu k životu

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si povolal do života každého človeka. S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých. Chceme si spomenúť aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou umelého potratu ešte skôr, ako sa...

Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi

Všemohúci Bože, voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom. Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske a posielaš nám Ducha Svätého, aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu. Ty si darcom pokoja, preto nás...

Modlitba zverenia sa Panne Márii

Preblahoslavená Panna Mária, prichádzame k tebe, našej Sedembolestnej Matke. Tu, v Národnej mariánskej svätyni v Šaštíne si pripomíname chvíľu, keď si stála pod krížom svojho Syna, Ježiša Krista. V duchu počúvame jeho slová, ktoré nám povedal o tebe: „Hľa tvoja Matka! Hľa,...

Novéna Pátra Pia v ťažkých situáciách

Páter Pio (1887-1968) (svätorečený pápežom Jánom Pavlom II. v Ríme dňa 16. júna 2002) vyzýval veriacich, ktorí sa porúčali do jeho modlitieb, aby sa počas 9 dní modlili nasledujúcu modlitbu, ktorú napísal a ktorú sa on sám každý deň modlil.   Ježišu, ty si povedal: „A  ja vám hovorím:...

Modlitba piatich prstov

Napísal ju pápež František, keď bol ešte arcibiskupom v Buenos Aires. Hodí sa napríklad ako večerná modlitba… Krok 1: Palec je prstom najbližším k tebe. Začni modlitbou za tých, ktorí sú ti najbližší. Sú to osoby, na ktoré si spomenieš najskôr. Modliť sa za tých, ktorých milujeme, je “sladkou...

Litánie pokory

Ježiš, tichý a pokorný srdcom, vyslyš ma. Od túžby, aby si ma vážili, osloboď ma, Ježiš. Od túžby, aby som bol vyvyšovaný, osloboď ma, Ježiš. Od túžby, aby som bol ctený a chválený, osloboď ma, Ježiš. Od túžby, aby som bol uprednostňovaný, osloboď ma, Ježiš. Od túžby, aby ma všetci prijímali,...

Umenie malých krokov

Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život. Nauč ma umeniu malých krokov. Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým, sprav ma sebaistým v správny čas. Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého. Prosím o silu kázne a miery, aby som len tak neprekĺzol životom a svoje...

Zasvätenie sveta Božiemu Milosrdenstvu

Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme...

Modlitby za Svätého Otca

1. Modlime sa za nášho veľkňaza M. (nech ho Pán vypočuje a stále podporuje svojou milosťou, aby posilňoval svojich bratov). Všetci sa chvíľu v tichosti modlia. Všemohúci a milosrdný Bože, ty nám dobrotivo vždy pomáhaš, aby sme mohli spĺňať, čo prikazuješ; pomáhaj Pastierovi oviec, ktoré...

Krížová cesta manželov

Krížová cesta manželov   Úvod: Ježiš chceme byť s Tebou na Tvojej ceste. Chceme po nej trpezlivo kráčať ako Ty. Prijmi túto pobožnosť ako náhradu za hriechy proti sviatosti manželstva, ktorými sme Ťa zarmútili my aj iné manželstvá. Pomáhaj nám, aby sme sa naučili s Tvojou matku Máriou hovoriť:...

Modlitba k 21. svetovému dňu chorých

  Všemohúci a večný Bože, si náš základ a naša opora, si nádejou, ktorá nás nikdy neopustí, a láskou, ktorá sa darúva v utrpení, v Ježišovom kríži a vzkriesení. Nech tvoja tvár žiari všetkým chorým, trpiacim a zomierajúcim. Buď im milostivý. Neustále posielaj dobrých...

Požehnanie domov v čase sviatku Zjavenia Pána

  V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého.  Amen. Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom bývame. I s duchom tvojím. Z Panny–Matky sa zrodil Pán,                        On...

Modlitba k Svätej rodine

  Pane Ježišu, väčšinu svojho pozemského života si strávil v chudobnom nazaretskom dome, poslušný svätému Jozefovi a Panne Márii, čím si posvätil rodinu a dal si nám ju za vzor. Požehnávaj našu rodinu, ktorá sa ti s dôverou zasväcuje. Chráň ju a posilňuj v bázni voči tebe, ...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>