Modlitby

Krížová cesta za záchranu počatých detí

  Úvod: Ján Pavol II. nás povzbudzuje: ... naliehavo je potrebná veľká modlitba za život, modlitba, ktorá by prenikla celý svet. V rámci osobitných iniciatív, ako aj v každodennej modlitbe každé kresťanské spoločenstvo, každé hnutie a združenie, každá rodina a každý veriaci...

Krížová cesta za kňazov

  Úvod: Svetlo, v ktorom by sme ťa chceli vidieť počas zastavení tejto krížovej cesty, je svetlo, ktoré ťa ukazuje ako Najvyššieho kňaza. Tvoja cesta na Kalváriu, o ktorej chceme uvažovať, je vystupovanie na oltár kríža, aby si tam priniesol obetu za spásu sveta. Chceme premeniť túto...

Krížová cesta otcov

  Úvod:   Bože Otče, chceme sa teraz chvíľu zastaviť a uvažovať nad utrpením Tvojho Syna. Chceme prosiť Teba, nášho nebeského Otca, o silu do nášho života. Ale chceme ťa prosiť aj za naše manželky a naše rodiny, aby sme si vždy rozumeli a s vierou riešili všetky problémy, ktoré do rodiny...

Krížová cesta mladých

Úvod: Sme mladí. Pane, Ty vieš, ako veľmi túžime milovať a byť milovaní. Ty sám si nám dal príklad ako milovať a na svojej krížovej ceste si nám ukázal, kde má skutočná láska hranice. Daj, aby sme na krížovej ceste nášho života pochopili, že láska je tým najvyšším, čoho sme schopní. Nauč nás...

Krížová cesta za rodiny

Úvod: Otče, túto krížovú cestu ti obetujeme ako prosbu o milosti potrebné pre naše rodiny. Do tvojich rúk odovzdávame všetky rodiny našej farnosti a osobitným spôsobom naše rodiny a rodiny našich blízkych.     I. Pán Ježiš prijíma rozsudok smrti Klaniame sa Ti, Kriste,...

Ako sa modlíme, alebo päť stupňov modlitby

  Ježiš napomína tých, ktorí by chceli riešiť všetky problémy svojho života iba modlitbou. Modlitba nevyrieši všetky problémy! Ježiš neučil modliť sa preto, aby sme utekali od problémov. Sám Ježiš hovorí: Nie ten, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do kráľovstva, ale ten, kto plní vôľu Môjho...

Modlitba otcov

  Nielen matky sa musia a majú modliť za seba a za svoje deti. Sú to práve otcovia, ktorí majú byť vo svojej rodine kňazmi, privádzajúcimi všetkých k modlitbe, k úprimnému rozhovoru s Bohom. K tomu je ale potrebné, aby sa sami úpenlivo modlili každý deň k Otcovi, od ktorého pochádza každé...

Za zjednotenie kresťanov

  Bože, Stvoriteľu a Spasiteľu, chválime ťa za všetky naše odlišné spoločenstvá, ktoré chcú spoločne vyznať, skrze slovo a skutok, svoju vieru vo vzkrieseného Krista, ktorý nám dáva život. Daj, aby sme tak napredovali v našom ekumenickom záväzku, aby sme sa viac zjednotili v našich...

Modlitba na Nový rok

  Večný Bože, Stvoriteľ všetkého, s vďačným a skrúšeným srdcom sa ponáhľame k Tebe v prvý deň tohto nového roku, lebo on je novým dôkazom Tvojej dobroty, bez ktorej by sme sa boli pominuli ako včerajší deň. Daj, aby sme sa každú hodinu v tomto roku, ktorú nám...

Ranná modlitba

  Otvor dnes, Pane, svoju náruč a priviň ma k sebe v dnešný deň. Daj, nech mám otvorené oči pre všetko krásne a srdce rozpálené láskou k blížnym. Nech moje ruky nepoznajú únavu v konaní dobra. Nech moje nohy neustanú na tvojich cestách a moje pery nech neprestanú chváliť tvoje...

Modlitba Jána Pavla II. k Panne Márii

   Ó, Mária, úsvit nového sveta, Matka žijúcich, tebe zverujeme vec života: zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet, chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života, mužov a žien – obetí neľudského násilia, starých a chorých...

Modlitba k sv. Ondrejovi

  Svätý Ondrej, ty si neúnavným hlásaním evanjelia osvecoval mysle a privádzal srdcia k láske a pravde. S odvahou si šiel v ústrety útrapám mučeníctva, objímajúc kríž, na ktorom si položil svoj život. Vypros nám milosť milovať námahu, kríže a utrpenia tejto zeme, aby sme skrze ne...

Modlitba ku Kristovi Kráľovi

  Teba, Pane Ježišu Kriste, uznávam za Kráľa sveta. Čokoľvek bolo stvorené, bolo stvorené pre Teba. Uplatňuj nado mnou všetky svoje práva! Obnovujem svoje krstné sľuby: zriekam sa zlého ducha a všetkej jeho pýchy i všetkých jeho sľubov a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan...

Za všetkých zomrelých

  Ó, Ježišu, Ty sudca živých i mŕtvych, prijmi k sebe duše všetkých verných zomrelých, ktorých si trpkým umučením a smrťou na kríži vykúpil. Pamätaj, Pane života a smrti, že ľudská prirodzenosť je slabá a krehká, že sme podobní prachu a popolu, ktorý vietor...

Modlitba ženy

  Dobrý Bože, daroval si mi dnešný deň, iný, ako ten včerajší, iný, ako bude zajtra. Ďakujem Ti zaň a prosím: Daj mi oči, aby som vnímala aj neviditeľnú krásu. Daj mi sluch, aby som počula aj nevyslovené slová. Daj mi chápavú myseľ, aby som vedela pomôcť utrápeným. Daj mi...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>