Modlitby

Modlitby za duchovné povolania

  Pane Ježišu Kriste, ty si položil život za spásu ľudí a stal si sa Večným kňazom, prosíme ťa za tých, ktorí sa pripravujú na kňazstvo a rehoľný život. Udeľuj im aj naďalej svoju milosť, vzdiaľ od nich všetky pokušenia a posilňuj ich vo svätosti, aby ochotne...

Zasvätenie sveta Božiemu milosrdenstvu

  Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, Tebe dnes zverujeme osudy sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme...

Zasvätenie sa Božiemu milosrdenstvu

  Ó, najmilosrdnejší Ježišu, Tvoja dobrota je nekonečná a pokladnica milostí nevyčerpateľná. Dôverujem bezhranične Tvojmu milosrdenstvu, ktoré prevyšuje všetky Tvoje diela. Zasväcujem sa Ti celkom a bezvýhradne, aby som takto mohol žiť a smerovať ku kresťanskej dokonalosti....

Modlitby k Zmŕtvychvstalému

  Ty, Zmŕtvychvstalý Ježiš, zapaľuješ oheň v našich temnotách, ktorý nikdy nezhasne. Aj keď sa zdá, že všetko pohlcuje strach a pochybnosti, Ty si tu pre každého bez výnimky. Rozpaľuješ oheň aj našimi skúškami a tŕňmi. Aj kamenné srdcia sa môžu rozpáliť skrze...

Modlitba pri Božom hrobe

  Ježišu Kriste, pokorne padám na kolená pred týmto svätým hrobom a úctivo sa Ti klaniam, Vykupiteľ mojej duše. Pevne verím, že si tu pod touto posvätnou záclonou, pod spôsobom chleba osobne prítomný a že sa nielen na mňa dívaš, ale vidíš i do môjho srdca. Preto i ja...

Modlitba na Zelený štvrtok

  Najdobrotivejší Pane Ježišu Kriste, ja, Tvoje nehodné stvorenie, so zarmúteným srdcom rozjímam o pamiatke Tvojej poslednej večere, ktorú si konal so svojimi učeníkmi. Teraz prišiel čas, ktorý si tak očakával pre spásu sveta, čas, v ktorom sa vyplní všetko, čoho...

Krížová cesta starých rodičov

Úvod: Pane Ježišu, ktosi ťa raz oslovil, že ťa bude nasledovať, ale že sa ide ešte odobrať od svojej rodiny. Ty si mu však povedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Naši starí rodičia sa chcú dnes obzrieť späť, aby zhodnotili svoj doterajší život...

Krížová cesta za záchranu počatých detí

  Úvod: Ján Pavol II. nás povzbudzuje: ... naliehavo je potrebná veľká modlitba za život, modlitba, ktorá by prenikla celý svet. V rámci osobitných iniciatív, ako aj v každodennej modlitbe každé kresťanské spoločenstvo, každé hnutie a združenie, každá rodina a každý veriaci...

Krížová cesta za kňazov

  Úvod: Svetlo, v ktorom by sme ťa chceli vidieť počas zastavení tejto krížovej cesty, je svetlo, ktoré ťa ukazuje ako Najvyššieho kňaza. Tvoja cesta na Kalváriu, o ktorej chceme uvažovať, je vystupovanie na oltár kríža, aby si tam priniesol obetu za spásu sveta. Chceme premeniť túto...

Krížová cesta otcov

  Úvod:   Bože Otče, chceme sa teraz chvíľu zastaviť a uvažovať nad utrpením Tvojho Syna. Chceme prosiť Teba, nášho nebeského Otca, o silu do nášho života. Ale chceme ťa prosiť aj za naše manželky a naše rodiny, aby sme si vždy rozumeli a s vierou riešili všetky problémy, ktoré do rodiny...

Krížová cesta mladých

Úvod: Sme mladí. Pane, Ty vieš, ako veľmi túžime milovať a byť milovaní. Ty sám si nám dal príklad ako milovať a na svojej krížovej ceste si nám ukázal, kde má skutočná láska hranice. Daj, aby sme na krížovej ceste nášho života pochopili, že láska je tým najvyšším, čoho sme schopní. Nauč nás...

Krížová cesta za rodiny

Úvod: Otče, túto krížovú cestu ti obetujeme ako prosbu o milosti potrebné pre naše rodiny. Do tvojich rúk odovzdávame všetky rodiny našej farnosti a osobitným spôsobom naše rodiny a rodiny našich blízkych.     I. Pán Ježiš prijíma rozsudok smrti Klaniame sa Ti, Kriste,...

Ako sa modlíme, alebo päť stupňov modlitby

  Ježiš napomína tých, ktorí by chceli riešiť všetky problémy svojho života iba modlitbou. Modlitba nevyrieši všetky problémy! Ježiš neučil modliť sa preto, aby sme utekali od problémov. Sám Ježiš hovorí: Nie ten, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do kráľovstva, ale ten, kto plní vôľu Môjho...

Modlitba otcov

  Nielen matky sa musia a majú modliť za seba a za svoje deti. Sú to práve otcovia, ktorí majú byť vo svojej rodine kňazmi, privádzajúcimi všetkých k modlitbe, k úprimnému rozhovoru s Bohom. K tomu je ale potrebné, aby sa sami úpenlivo modlili každý deň k Otcovi, od ktorého pochádza každé...

Za zjednotenie kresťanov

  Bože, Stvoriteľu a Spasiteľu, chválime ťa za všetky naše odlišné spoločenstvá, ktoré chcú spoločne vyznať, skrze slovo a skutok, svoju vieru vo vzkrieseného Krista, ktorý nám dáva život. Daj, aby sme tak napredovali v našom ekumenickom záväzku, aby sme sa viac zjednotili v našich...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>